Warunki rodzinne dzieci uczęszczających do świetlicy szkolnej a ich społeczne funkcjonowanie

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I RODZINA JAKO ŚRODOWISKO ROZWOJU I WYCHOWANIA 5
1. Pojęcie rodziny i warunków wychowawczych w rodzinie 5
2. Rozwój psychofizyczny i emocjonalny dziecka w młodszym wieku szkolnym 11
3. Środowisko rodzinne a przystosowanie społeczne dziecka w młodszym wieku szkolnym 27
4. Rola rodziców w kształtowaniu postaw społecznych dziecka 32
5. Potrzeby opiekuńczo– wychowawcze w środowisku rodzinnym 39
6. Wpływ świetlicy szkolnej na kształtowanie postaw społecznych dzieci w młodszym wieku szkolnym 43

ROZDZIAŁ II METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 47
1. Przedmiot i cel badań 47
2. Problemy i hipotezy badawcze 49
3. Zmienne i wskaźniki. Model badań 56
4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 59
5. Organizacja i przebieg badań 65

ROZDZIAŁ III ANALIZA I INTERPRETACJA BADAŃ NAD ZWIĄZKIEM RODZINNYCH UWARUNKOWAŃ ZE SPOŁECZNYM FUNKCJONOWANIEM DZIECKA 7– 10 LETNIEGO W ŚWIETLICY SZKOLNEJ 67
1. Charakterystyka środowiska lokalnego 67
2. Charakterystyka badanych uczniów i ich rodzin 67
3. Charakterystyka świetlicy jako środowiska wychowawczego 70
4. Status materialno – bytowy rodziny, a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy 73
5. Kształtowanie się sfery demograficzno– strukturalnej rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 78
6. Poziom kulturalny w rodzinie a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 82
7. Sytuacja społeczno- zawodowa rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 85
8. Warunki psychopedagogiczne rodziny a funkcjonowanie społeczne wychowanka świetlicy szkolnej 88
9. Synteza badań własnych 92

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 98
ANEKS 99