Wielokulturowe zarządzanie organizacją na przykładzie Sygnity S.A.

Wstęp 2

Rozdział 1. Teoretyczne omówienie zagadnienia 5
1.1. Międzynarodowe aspekty komunikowania się w organizacji 5
1.2. Cechy globalnego menedżera 9
1.3. Różnice kulturowe a przywództwo 14
1.4. Kulturowy wymiar międzynarodowego zarządzania zasobami ludzkimi 20

Rozdział 2. Opis przedsiębiorstwa Sygnity S.A. jako terenu badań 29
2.1. Historia powstania przedsiębiorstwa 29
2.2. Charakterystyka badanego podmiotu gospodarczego 30
2.3. Analiza SWOT w kontekście działu zarządzania zasobami ludzkimi 39
2.4. Przedstawienie badanej grupy 42

Rozdział 3. Prezentacja wyników badawczych 45

Rozdział 4. Wnioski i zalecenia 55
4.1. Wprowadzenie 55
4.2. Weryfikacja hipotez badawczych 55
4.3. Wnioski końcowe 56

Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis tabel i rysunków 64
Spis wykresów 65
Aneks nr 1 66
Aneks nr 2 71