Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego

Wstęp 2
Rozdział 1. Podstawowe wyznaczniki powiatu jako terytorialnej wspólnoty samorządowej 4
1. 1. Osobowość cywilnoprawna. 4
1.2. Osobowość publicznoprawna. 7
1.3. Samodzielność i ochrona sądowa. 10
Rozdział 2. Ustrój samorządu powiatu. 14
2.1. Konstytucyjne i ustawowe podstawy ustroju samorządu powiatu. 14
2. 2. Statut powiatu. 18
2.3. Regulamin powiatu. 27
Rozdział  3. Zadania i kompetencje powiatu. 33
3.1. Zadania własne. 33
3.2. Zadania z zakresu administracji rządowej. 41
3.3. Zadania przejęte w drodze porozumienia z wojewodą. 44
3.4. Zadania przejęte w drodze porozumienia z innymi jednostkami samorządu terytorialnego. 47
Rozdział  4. Nadzór nad samorządem powiatu. 49
4.1. Zakres przedmiotowy nadzoru. 49
4.2. Organy nadzorcze. 51
4.3. Środki nadzorcze. 52
Zakończenie 58
Bibliografia 61