Ustrój i zadania powiatu jako jednostki samorządu terytorialnego na przykładzie powiatu Wodzisław Śląski

STRESZCZENIE 2

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. ISTOTA SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 5
1.1. Decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego 5
1.2. Podmiotowość jednostek samorządowych 10
1.3. Znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych 13
1.4. Źródła prawa samorządu terytorialnego 20

ROZDZIAŁ II. USTROJOWA POZYCJA POWIATU 23
2.1. Ustrojowe prawo samorządu terytorialnego 23
2.2. Powiat lokalną wspólnotą samorządową 29
2.3. Władze powiatu 32
2.4. Mienie powiatu 36
2.5. Finanse powiatu 41

ROZDZIAŁ III. ZADANIA I KOMPETENCJE POWIATU WODZISŁAW ŚLĄSKI JAKO JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 52
3.1. Zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego 52
3.2. Zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego 55
3.2.1. Zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej 55
3.2.2. Związki powiatów 64
3.3. Nadzór nad działalnością powiatu 66

ZAKOŃCZENIE 70
BIBLIOGRAFIA 72
WYKAZ SKRÓTÓW 75

STRESZCZENIE PRACY

Praca składa się z trzech rozdziałów. W rozdziale pierwszym przedstawiona jest istota samorządu terytorialnego, a więc: decentralizacja i znaczenie samorządu terytorialnego, ustrojowe prawo samorządu terytorialnego, podmiotowość jednostek samorządowych oraz znaczenie osobowości prawnej jednostek samorządowych.

W rozdziale drugim opisana jest ustrojowa pozycja powiatu, a więc: powiat jako lokalna wspólnota samorządowa, władze powiatu, mienie oraz finanse powiatu.

W rozdziale trzecim przedstawione są zadania i kompetencje powiatu Wodzisław Śląski jako jednostki samorządu terytorialnego. Rozdział zawiera zadania i kompetencje organów wykonawczych wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje wodzisławskiego samorządu powiatowego, zadania i kompetencje rady powiatu i starosty w zakresie polityki społecznej, związki powiatów oraz nadzór nad działalnością powiatu