Usprawnienie gospodarki materiałowej w firmie

Wstęp 2

Rozdział I. Organizacja gospodarki materiałowej w przedsiębiorstwie 4
1. Logistyka i zarządzanie logistyczne 4
2. Systemy magazynowania 7
3. Podsumowanie zasad organizacji gospodarki materiałowej 12

Rozdział II. Identyfikacja firmy 18
2.1. Charakterystyka firmy 18
2.2. Analiza SWOT 25

Rozdział III. Analiza systemu gospodarki materiałowej 28
3.1. Opis systemu magazynów 33
3.2. Opis procesów związanych z magazynowaniem 34
3.3. Lista problemów 36
3.4. Wykres Ischikawy wraz z analizą 37

Rozdział IV. Koncepcja usprawnienia gospodarki materiałowej 40
4.1. Wariant A 40
4.3. Wariant B 42
4.3. Wybór i uzasadnienie wyboru wariantu 48

Rozdział V. Projekt usprawnienia gospodarki materiałowej 58
5.1. Składowanie i przygotowanie towaru 59
5.2. Podstawowe operacje wewnętrzne 62
5.3. Sterowanie głosem w magazynie 62
5.4. System Zarządzania Magazynem WMS 65

Rozdział VI. Harmonogram wdrożenia projektu 68

Rozdział VII. Analiza efektywności 70

Podsumowanie pracy i wnioski końcowe 73
Bibliografia 78
Spis tabel 80
Spis rysunków 81