Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Nowe tendencje w zachowaniach turystycznych młodzieży

STRESZCZENIE, SŁOWA KLUCZOWE 3
WSTĘP 4
ROZDZIAŁ 1.
SPOŁECZNO- KULTUROWE FUNKCJE WSPÓŁCZESNEJ TURYSTYKI 5
1.1. Istota turystyki 5
1.2. Czynniki rozwoju turystyki 7
1.3. Wychowanie do turystyki 11
1.4. Funkcje turystyki 16
1.5. Psychologia rynku turystycznego 23
ROZDZIAŁ 2.
SPOŁECZNE I PSYCHOLOGICZNE DETERMINANTY ZACHOWAŃ TURYSTYCZNYCH MŁODZIEŻY 26
2.1. Turystyka młodzieży 26
2.2. Profil społeczny turysty 31
2.3. Czynniki określające profil psychologiczny turysty 36
2.4. Motywacje podróży 42
ROZDZIAŁ 3.
METODOLOGIA BADAŃ WŁASNYCH 46
3.1. Przedmiot i cel badań 46
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 47
3.3. Metody i techniki badań 50
3.4. Charakterystyka próby badawczej 52
ROZDZIAŁ 4.
WSPÓŁCZESNE ZACHOWANIA TURYSTYCZNE MŁODZIEŻY W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 54
4.1. Analiza wyników badań 54
4.2. Wnioski 67
4.2.1. Poglądy na istotę człowieka ukształtowane pod wpływem człowieka 67
4.2.2. Najczęściej ujawniające się podczas wycieczek cechy i zachowania młodzieży 69
4.2.3. Przyczyny ujawniania się cech natury ludzkiej w czasie wycieczek 70
4.2.4. Sytuacje turystyczne, w których zamanifestowały się zachowania młodzieży 71
4.2.5. Potrzeby i postawy młodzieży najpełniej występujące w czasie wycieczek 73
ZAKOŃCZENIE 76
BIBLIOGRAFIA 78
SPIS RYSUNKÓW 81
SPIS TABEL 82
SPIS WYKRESÓW 84

Kopalnia Soli Wieliczka jako marka turystyczna

Wstęp 2
Rozdział 1. Wizerunek marki 4
1.1.Definicja, istota i funkcja marki 4
1.2.Tożsamość i znaczenie marki 11
1.3.Marka w turystyce 13
1.4.Marka narodowa 16
1.4.1.Kraje jako marki 19
1.4.2.Siła marki narodowej 21
Rozdział 2. Wieliczka jako „atrakcja turystyczna” 23
2.1.Zarys historii turystyki Kopalni Soli Wieliczka 23
2.1.1.Od średniowiecza do czasów austriackich… 25
2.1.2.Zarząd austriacki… 27
2.2.Wiek XX i dzień dzisiejszy 28
Rozdział 3. Strategia kształtowania wizerunku marki turystycznej „Wieliczki” 33
3.1.Organizacja Kopalni Soli Wieliczka 33
3.2.Produkty turystyczne Wieliczki i ich wizerunek rynkowy 37
3.3.Organizacja marketingowa przedsiębiorstwa 41
3.4.Organizacja Public Relations 45
3.5.Udział w światowych wystawach 51
3.6.Współpraca z turystycznymi obiektami w Europie 52
Podsumowanie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 60
Spis fotografii 61
Spis schematów 62
Załączniki 63

Turcja i jej znaczenie w turystyce

praca dyplomowa z turystyki

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. TEORIA TURYZMU 4
1.1. Definicje i pojęcia związane z turystyką 4
1.2. Zarys historyczny turystyki na świecie 10
1.3. Główne funkcje turystyki 15
ROZDZIAŁ II. ZNACZENIE ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 24
2.1. Istota turystyki międzynarodowej 24
2.2. Cechy ruchu turystycznego 28
2.2.1. Mobilność 28
2.2.2. Kompleksowość 31
2.2.3. Elastyczność 33
2.2.4. Sezonowość i wahania czasowe 35
2.3. Trendy w ruchu turystycznym 36
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA TURCJI 45
3.1. Położenie 45
3.2. Przyrodnicze i historyczne podstawy rozwoju turystyki w Turcji 47
3.3. Ludność i gospodarka 51
RODZIAŁ IV. MIEJSCE TURCJI W ŚWIATOWYM RUCHU TURYSTYCZNYM 57
4.1. Regiony turystyczne Turcji 57
4.2. Atrakcje turystyczne 59
4.3. Ruch turystyczny 72
ROZDZIAŁ V. TURYSTYKA PRZYJADOWA DO TURCJI 79
5.1. Wielkość turystyki przyjazdowej 79
5.2. Sezonowość przyjazdów 83
5.3. Rozmieszczenie przyjazdów 86
ZAKOŃCZENIE 97
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS TABEL 101
SPIS RYSUNKÓW 102
SPIS WYKRESÓW 103

Fundusze strukturalne a rozwój agroturystyki

Wstęp 2
Rozdział I. Europejskie programy pomocowe 4
1.Klasyfikacja pomocy zagranicznej 4
2. Program bezzwrotnej pomocy finansowej Unii Europejskiej dla państw Europy Środkowej 8
3. Zasady polityki strukturalnej 17
4. Fundusze strukturalne 20
4.1. Historia funduszy strukturalnych 20
4.2. Zadania funduszy strukturalnych 21
5. Fundusz spójności 24
Rozdział II. Pojęcie agroturystyki i jej znaczenie dla obszarów wiejskich 26
1. Istota i zakres agroturystyki 26
2. Cechy agroturystyki 31
3. Znaczenie agroturystyki 34
4. Cechy popytu i podaży w agroturystyce 36
5. Przesłanki rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich 42
Rozdział III. Możliwości rozwoju agroturystyki na terenach wiejskich przy pomocy funduszy europejskich 47
1. Rola samorządu terytorialnego w rozwoju turystyki 47
2. Rola funduszy pomocowych w rozwoju agroturystyki 54
3. Kryteria składanych wniosków 58
4. Szanse i zagrożenia dla rozwoju gospodarstw agroturystycznych 59
Zakończenie 66
Bibliografia 67
Spis tabel i rysunków 70

Istota i znaczenie turystyki kwalifikowanej w Zakopanem

Wstęp 3
Rozdział I Atrakcyjność turystyczna Zakopanego w świetle literatury 5
1.1. Rys historyczny Zakopanego 10
Rozdział II Ogólna charakterystyka Zakopanego 12
2.1. Położenie geograficzne Zakopanego 12
2.2. Fauna i flora 13
2.2.1. Tatrzański Park Narodowy 19
2.3. Walory turystyczne Zakopanego 21
2.3.1. Walory krajoznawcze 22
2.3.2. Walory wypoczynkowe 25
2.3.3. Walory uzdrowiskowe 27
2.3.4. Walory specjalistyczne 27
Rozdział III Zagospodarowanie turystyczne Zakopanego umożliwiające uprawianie turystyki kwalifikowanej 29
3.1. Dostępność komunikacyjna miasta 31
3.1. Baza noclegowa 34
3.2. Baza żywieniowa 35
3.3. Punkty informacji turystycznej 36
3.4. Wypożyczalnie sprzętu i serwisy 37
3.5. Szlaki turystyczne 38
3.5.1. Szlaki piesze 39
3.5.2. Szlaki rowerowe 41
3.5.3. Szlaki narciarskie 42
3.5.4. Szlaki kajakowe 43
3.5.5. Szlaki konne 44
3.5.6. Inne formy 44
3.6. Dostępność kadry instruktorskiej 45
Rozdział IV Ocena możliwości podejmowania różnych form turystyki kwalifikowanej przez turystów przyjeżdżających do Zakopanego w świetle przeprowadzonych badań własnych 50
Rozdział V Omówienie wyników badań 60
Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis rysunków 66
Spis zdjęć 67
Załącznik 68

Działalność krajoznawcza PTTK

Wstęp 2
Rozdział I. Istota krajoznawstwa 3
1.1. Pojęcie krajoznawstwa 3
1.2. Historia krajoznawstwa 8
1.3. Rola i miejsce krajoznawstwa 15
1.4. Krajoznawstwo jako ważny element turystyki 17
Rozdział II. Miejsce krajoznawstwa w działalności PTTK 25
2.1. Kierunki i formy działalność krajoznawczej PTTK 25
2.2. Metody i środki stosowane w krajoznawstwie 29
2.3. Kadra PTTK- jej znaczenie i wkład w rozwój krajoznawstwa 38
2.3.1. Przewodnicy-nauczycielami krajoznawstwa 39
2.4. Odznaki turystyczne i krajoznawcze 43
Rozdział III. Charakterystyka wybranych przykładów działalności krajoznawczej PTTK 48
3.1. Gromadzenie i upowszechnianie wiedzy krajoznawczej 48
3.2. Krajoznawstwo w imprezach turystycznych 51
3.3. Działalność krajoznawcza wybranego oddziału PTTK 59
Zakończenie 64
Bibliografia 65
Spis tabel i rysunków 68

Niekonwencjonalne metody marketingu turystycznego

Wstęp 3
Rozdział I. Turystyka i pojęcia z nią związane 5
1.1. Zdefiniowanie podstawowych pojęć 5
1.2. Funkcje turystyki 17
1.3. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 23
Rozdział II. Marketing i jego metody 27
2.1. Definicja marketingu 27
2.2. Cykl życia produktu 30
2.3. Marketing mix 33
2.4. Strategie marketingowe 37
Rozdział III. Marketing turystyczny i jego metody 48
3.1. Powstanie i rozwój marketingu turystycznego 48
3.2. Funkcje marketingu turystycznego 51
3.3. Produkt turystyczny 53
3.4. Instrumenty marketingu turystycznego 58
Rozdział IV. Innowacyjne (nowe, alternatywne, niekonwencjonalne) metody marketingu turystycznego 70
4.1. Pojęcie i rodzaje innowacji 70
4.2. Źródła pozyskiwania innowacji 77
4.3. Innowacje w marketingu turystycznym 80
4.3.1. Aktualne trendy w turystyce 80
4.3.2. Internet jako innowacyjna metoda marketingu turystycznego 84
4.3.3. Innowacje w biznesie turystycznym 87
4.3.4. Niekonwencjonalne środki promocji 88
Rozdział V. Efektywność i skuteczność wybranych metod 92
5.1. Internet 92
5.2. Technologie cyfrowe 95
5.3. Public relations 104
5.4. Prezentacje 107
Zakończenie 109
Bibliografia 111
Spis tabel 114
Spis rysunków i zdjęć 115

Znaczenie przemysłu turystycznego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Ekonomika turystyki i rekreacji”

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ. 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE .3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI . 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE . 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO. 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE. 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE . 9
1.7. INTEGRACJA. 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE.11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU. 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA. 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW. 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA. 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE . 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE . 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE. 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU.17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU.19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA.19
4.2. PLAN MARKETINGU .19

ZAŁĄCZNIK .21

SŁOWNIK .24

ZAKOŃCZENIE .26

Atrakcje turystyczne wybranych krajów karpackich – Polska, Słowacja, Ukraina

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ I JEJ ZAKRES 6
1.1. Rodzaje atrakcji turystycznych 6
1.2. Funkcje atrakcji turystycznych 7
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA KARPAT 17
2.1. Środowisko przyrodnicze 17
2.1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 17
2.1.2. Klimat i wody powierzchniowe 19
2.1.3. Roślinność i świat zwierzęcy 21
2.2. Ludność i gospodarka 26
2.2.1. Karpaty Polskie 26
2.2.2. Karpaty Słowackie 27
2.2.3. Karpaty Ukraińskie 28
2.2.4. Wnioski 29
ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 33
3.1. Walory przyrodnicze 33
3.2. Walory kulturowe 39
3.3. Infrastruktura turystyczna 45
ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ A RUCH TURYSTYCZNY 56
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 71

Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny w ofercie wybranych biur podróży

Wstęp 2
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką ekstremalną 4
1.1. Definicje i pojęcie turystyki ekstremalnej 4
1.2. Wybrane dyscypliny turystyki ekstremalnej 6
1.2.1. Spadochroniarstwo 6
1.2.2. Bungy-jumping 8
1.2.3. Paralotniarstwo 10
1.2.4. Nurkowanie 13
1.2.5. Kajakarstwo górskie 17
1.2.6. Skateboard 18
1.2.7. Snowboard 20
1.2.8. Surfing 21
Rozdział II Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny 23
2.1. Pojęcie produktu turystycznego 23
2.2. Specyfika obsługi klientów 33
Rozdział III Turystyka ekstremalna w ofercie biur podróży 37
3.1. Przegląd ofert turystyki ekstremalnej w wybranych biurach podróży 37
3.1.1. Traper 38
3.1.2. Almatur 40
3.1.3. Kompas 42
3.1.4. Tour Club 43
3.1.5. ArkCharter 45
3.2. Ocena aktualnej oferty turystyki ekstremalnej w biurach podróży 47
3.3. Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju turystyki ekstremalnej jako produktu turystycznego w biurach podróży 51
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis rysunków i zdjęć 57
Aneks 58