Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Turystyka przygodowa w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ 6
1.2. RODZAJE TURYSTYKI 10
1.3. FUNKCJE TURYSTYKI 13
ROZDZIAŁ 2. TURYSTYKA PRZYGODOWA JAKO JEDNA Z FORM TURYSTYKI AKTYWNEJ – W LITERATURZE 24
2.1. POJĘCIE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 24
2.2. RODZAJE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 28
2.3. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI PRZYGODOWEJ W POLSCE 39
ROZDZIAŁ 3. WSPINACZKA SKAŁKOWA JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA TURYSTYKI AKTYWNEJ 46
3.1. REJONY WSPINACZKOWE W POLSCE 46
3.2. KLUBY MIŁOŚNIKÓW WSPINACZKI SKAŁKOWEJ 53
3.3. OFERTY ZORGANIZOWANYCH WYPRAW 59
PODSUMOWANIE 64
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 70

Turystyka jako czynnik samowychowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Metodologia badań własnych 5
1.1. Przedmiot i cel badań 5
1.2. Problemy i hipotezy badawcze 5
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 9
1.4. Charakterystyka terenu badań 12
Rozdział 2. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 14
2.1. Pojęcia związane z turystyką 14
2.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 18
2.3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 25
2.4. Rodzaje i formy turystyki 37
Rozdział 3. Walory samowychowawcze wycieczek w ujęciu wybranych autorów 41
3.1. Istota samowychowania 41
3.2. Samodoskonalenie jako wewnętrzna potrzeba człowieka 47
3.3. Motywacje podróży i wybór docelowego miejsca wypoczynku 53
3.4. Pilot i przewodnik turystyczny wychowawcą i nauczycielem 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69

Turystyka biznesowa

Wstęp 3
Rozdział 1. Turystyka biznesowa jako atrakcyjna forma turystyki 5
1.1. Istota turystyki biznesowej 5
1.2. Rodzaje turystyki biznesowej 16
1.3. Wpływ turystyki biznesowej na inne dziedziny życia 19
Rozdział 2. Rozwój turystyki biznesowej na świecie 26
2.1. Stan turystyki biznesowej na świecie 26
2.2. Charakterystyka głównych segmentów rynku turystyki biznesowej na świecie 32
2.3. Światowy rynek turystyki biznesowej w praktyce 49
Rozdział 3. Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 59
3.1. Zatrudnienie w sektorze turystycznym 59
3.2. Baza konferencyjna – noclegowa 64
3.3. Biura podróży w Polsce 69
3.4. Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 75
Zakończenie 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97

Sprzedawcy usług turystycznych

część badawcza pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ III. CZEŚĆ BADAWCZA 1
3.1 CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA 1
3.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO BIURA PODRÓŻY 3
3.3 STATYSTYCZNA CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAWCÓW BADANEGO BIURA PODRÓŻY 7
3.4 ZAKRES PRACY I OBOWIĄZKI BADANYCH SPRZEDAWCÓW 10
3.5 OCENA PERSONELU SPRZEDAŻY BADANEGO BIURA PODRÓŻY ORAZ PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ 17

Walory turystyczne Tatr

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyrodnicze walory turystyczne Tatr. 4
1.1. Klimat 4
1.2. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna 6
1.3. Flora i fauna 8
1.4. Parki narodowe i rezerwaty 13
1.5. Ocena walorów przyrodniczych w układzie przestrzennym 16
Rozdział 2. Walory antropogeniczne 23
2.1. Walory wypoczynkowe 23
2.1.1. Możliwość uprawiania sportów górskich 25
2.1.2. Turystyka górska i inne sporty 27
2.1.3. Ocena walorów wypoczynkowych 29
2.2. Kultura ludowa Tatr 32
2.3. Sztuka, architektura, muzea i galerie 36
2.4. Ocena walorów antropogenicznych w wymiarze przestrzennym 38
Rozdział 3. Infrastruktura turystyczna 41
3.1. Baza transportowa 41
3.2. Baza noclegowa 44
3.3. Baza żywieniowa 47
3.4. Baza towarzysząca 47
Rozdział 4. Rozmieszczenie walorów turystycznych Tatr i przestrzenny rozkład infrastruktury turystycznej 50
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis zdjęć 64
Spis tabel 65

Promocja usług turystycznych w branży hotelarskiej

Wstęp 3

I. Istota i zakres promocji w marketingu 5
1.1. Istota organizacji marketingowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Pojęcie promocji 10
1.3. Charakterystyka instrumentów promocji 12
1.4. Promocja w Internecie 16

II Charakterystyka usług turystycznych 24
2.1. Definicja i klasyfikacja usług 24
2.2. Rodzaje usług turystycznych 28
2.3. Specyficzne problemy zarządzania popytem 31
2.4. Współczesne tendencje w turystyce 35

III Analiza rynku hotelarskiego 42
3.1. Pojecie usługi hotelarskiej 42
3.2. Kategoryzacja hoteli 46
3.3. Charakterystyka klientów 47
3.4. Marketingowa aktywizacja sprzedaży 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Walory turystyczne Warki

Wstęp 4
ROZDZIAŁ I. Turystyka i walory turystyczne w literaturze przedmiotu 6
1.1. Pojęcie oraz rodzaje turystyki 6
1.2. Funkcje turystyki 16
1.3. Walory turystyczne i ich podział 21
ROZDZIAŁ II. Rozwój turystyki w Polsce i na świecie 23
2.1.Warunki i kierunki rozwoju turystyki 23
2.2. Rynek turystyczny i jego gospodarcze znaczenie 31
2.3. Produkt turystyczny i jego miejsce na rynku turystycznym 37
ROZDZIAŁ III. Walory turystyczne Warki 45
3.1. Rys historyczny 46
3.2. Infrastruktura turystyczna 49
3.3. Atrakcje turystyczne 52
3.4. Szlaki piesze i rowerowe 55
3.5. Imprezy regionalne 62
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis tabel 74

Problemy bezpieczeństwa w ruchu turystycznym

Wstęp 2
Rozdział I. Historyczne i organizacyjne uwarunkowania bezpieczeństwa w ruchu turystycznym 6
1.1. Bezpieczeństwo jako kategoria obiektywna i subiektywna 6
1.2. Prawne podstawy bezpieczeństwa w turystyce 20
1.3. Początki funkcjonowania badanego obiektu 23
1.4. Historyczne zagrożenia bezpieczeństwa w badanym obiekcie 32
Rozdział II. Rozwój ruchu turystycznego w badanym obiekcie 34
2.1. Statutowe cele i zadania w zakresie turystyki 34
2.2. Formy działalności turystycznej 36
2.3. Struktura usług turystycznych 37
2.4. Segmentacja klientów 38
2.5. Nietypowe imprezy 39
2.6. Obsługa osób niepełnosprawnych 40
Rozdział III. Zagrożenia i stosowane zabezpieczenia 41
3.1. Podstawowe pojęcia dotyczące bezpieczeństwa 41
3.1. Zagrożenia obecnie występujące w badanym obiekcie 42
3.2. Zabezpieczenia techniczne 45
3.3. Zabezpieczenia organizacyjne 47
3.3. Rola dozoru i pracowników 49
Zakończenie 53
Piśmiennictwo 56
Prasa 58
Przepisy i normy prawne 59
Spis tabel 60
Spis rysunków 61

Polskie Towarzystwo Schronisk Młodzieżowych

Wstęp 2

Rozdział I. Dorobek Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych 4
1.1. Zarys tradycji szkolnego ruchu krajoznawczo – turystycznego 4
1.1.1. Rola i funkcje turystyki we współczesnym świecie 7
1.2. Geneza Ruchu Schronisk Młodzieżowych na Świecie 8
1.3. Historia powstania PTTM 10
1.3.1. „Odkrywanie Zakopanego” 13
1.4. Funkcjonowanie schronisk młodzieżowych 16
1.5. Oddziały PTSM i status legitymacji członkowskiej 24

Rozdział II. Zasady funkcjonowania schronisk młodzieżowych 28
2.1. Pojęcie usługi hotelarskiej i innych 28
2.2. Kryteria świadczenia usług 32

Rozdział III. Potencjał usługowy szkolnych schronisk młodzieżowych 37
3.1. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Polsce 37
Lokalizacje 38
3.2. Rozmieszczenie schronisk młodzieżowych w Europie 44
3.3. Goście – ceny usług 50

Zakończenie 55

Bibliografia 58

Spis tabel 62

Spis rysunków 63

Spis schematów 64

Potencjał walorów turystycznych Krynicy Górskiej

WSTĘP 3
Rozdział I. Walory krajoznawcze i ich wpływ na ruch turystyczny 6
1.1. Pojecie waloru krajoznawczego. 8
1.2. Struktura przestrzenna walorów krajoznawczych. 14
1.3. Podstawowe elementy zagospodarowania turystycznego miejscowości krajoznawczych. 17
1.4. Atrakcyjność turystyczna miejscowości krajoznawczych. 23
1.4.1. Pojecie atrakcyjności turystycznej i krajoznawczej. 23
1.4.2. Elementy i czynniki decydujące o atrakcyjności i rozmiarach ruchu turystycznego w miejscowościach krajoznawczych. 24
Rozdział II. Funkcje turystyczne miejscowości 35
2.1. Pojęcie i wpływ regionu turystycznego na sposób jego zagospodarowania 35
2.2.Usługi turystyczne a wykorzystanie zasobów 43
2.3.Kryteria jakości usług turystycznych 47
Rozdział III. Walory turystyczne gminy Krynica Górska 52
3.1 Położenie i krajobraz 52
3.2 Dostępność komunikacyjna 54
3.3 Rys historyczny gminy 58
3.4 Miejsce turystyki w strategii rozwoju gminy 59
Rozdział IV. Atrakcje turystyczne oferowane przez gminę 65
4.1. Walory krajoznawcze, kulturowe, turystyczne gminy 65
4.1.1. Środowisko przyrodnicze 66
4.1.2. Obiekty archeologiczne 70
4.1.3. Zabytki urbanistyki i architektury 71
4.1.7. Ośrodki sportowe 72
4.2. Baza noclegowa 74
4.2.1. Sanatoria 74
4.2.2. Domy wczasowe 75
4.2.3. Hotele i pensjonaty 75
4.2.4. Kwatery prywatne 76
4.1.4. Upamiętnione miejsca historyczne 76
4.1.5. Muzea, archiwa, zbiory 77
4.1.6. Obiekty i ośrodki kultury ludowej 78
4.3. Szlaki piesze 79
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 88
SPIS FOTOGRAFII 91