Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Rola historii w rozwoju turystyki

Wstęp 3

Rozdział I. Turystyka i jej rozwój 7
1.1. Turystyka– podstawowe problemy i definicje 7
1.2. Rozwój i upowszechnianie się turystyki 12
1.3. Funkcje współczesnej turystyki 17
1.4. Rodzaje i formy turystyki 29

Rozdział II. Procesy historyczne 33
2.1 Wojny 33
2.1.1. Istota i pojęcie wojny 33
2.1.2. Charakterystyka wybranych wojen 36
2.2. Bitwy 47

Rozdział III. Wybrane wydarzenia historyczne 52
2.1. Wojna trzynastoletnia z Zakonem Krzyżackim 52
2.2. Wojna polsko-krzyżacka 1519-1521 54
2.3. Insurekcja Warszawska 57
2.4. Powstanie Styczniowe 60
2.5. Powstanie Listopadowe 69
2.6. Powstanie Warszawskie 70

Rozdział IV. Inscenizacje wydarzeń historycznych jako produkt turystyczny 73
4.1. Istota produktu turystycznego 73
4.1.1. Pojęcie produktu turystycznego 73
4.1.2. Cechy produktu turystycznego 78
4.1.3. Struktura produktu turystycznego i jego polityka 81
4.2. Zjawisko inscenizacji wydarzeń historycznych 87

Rozdział V. Propozycja produktu turystycznego 91

Rozdział VI. Kierunki wykorzystania historii w rozwoju turystyki 99
6.1. Pozostałości kozielskiego kompleksu zamkowego jako jeden z walorów turystycznych miasta Kędzierzyna-Koźla 99
6.2. Świerklaniec – ślad dawnej świetności 105

Zakończenie 113
Bibliografia 117
Spis rysunków 122
Spis tabel 123

Promocja usług turystycznych na przykładzie Touroperatora i agenta usług turystycznych

WSTĘP

ROZDZIAŁ I. CHARAKTERYSTYKA I PRZEDMIOT DZIAŁANIA
BIURA PODRÓŻY „AGENT” I „NECKERMANN POLSKA Sp. z o.o.”

1. POWSTANIE I ROZWÓJ BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O. W POLSCE
2. „NECKERMANN„ NA RYNKU MIĘDZYNARODOWYM
3. GŁÓWNE CELE I ZADANIA
4. STRUKTURA ORGANIZACYJNA SPÓŁKI

ROZDZIAŁ II. UWARUNKOWANIA DECYZJI PROMOCYJNYCH NA RYNKU TURYSTYCZNYM

1. SPECYFIKA PRODUKTU
2. POJĘCIE PROMOCJI JAKO METODY KOMUNIKACJI MARKETINGOWEJ
3. CELE I FUNKCJE PROMOCJI
4. PROMOCJA MIX W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM
4.1 REKLAMA
4.2 SPRZEDAŻ OSOBISTA
4.3 PROMOCJA SPRZEDAŻY
4.4 MARKETING BEZPOŚREDNI
4.5 PUBLIC RELATIONS

ROZDZIAŁ III. DZIAŁALNOŚĆ PROMOCYJNA BIUR PODRÓŻY

1. OKREŚLENIE ODBIORCÓW DOCELOWYCH

2. PROJEKTOWANIE PRZEKAZU

3. WYBÓR MEDIÓW

4. INSTRUMENTY PROMOCJI.

ROZDZIAŁ IV. BADANIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ PROMOCYJNYCH REALIZOWANYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE TURYSTYCZNYM NECKERMANN.

1. ISTOTA BADAN MARKETINGOWYCH

2. METODY I TECHNIKI BADAN MARKETINGOWYCH

4. BADANIE STRATEGII PROMOCJI BIURA PODRÓŻY „NECKERMANN„ SP Z O.O.

ZAKOŃCZENIE

BIBLIOGRAFIA

Promocja turystyki biznesowej na przykładzie województwa mazowieckiego

Wstęp 3

Rozdział I. Promocja turystyki w świetle literatury 6
1.1. Turystyka jej rodzaje i funkcje 6
1.2. Definicja i rodzaje turystyki biznesowej 14
1.3. Czynniki wpływające na turystykę biznesowa 16

Rozdział II. Rynek turystyki biznesowej na przykładzie woj. mazowieckiego 19
2.1. Nabywcy 19
2.2. Dostawcy 24
2.3. Pośrednicy 26
2.4. Znaczenie handlu 27

Rozdział III. Turystyka biznesowa w Polsce i Europie 31
3.1. Turystyka przyjazdowa w tym biznesowa 31
3.2. Promocje turystyki biznesowej w Europie 41
3.3. Korzyści płynące z turystyki biznesowej 48
Rozdział IV. Ocena promocji turystyki biznesowej w świetle przeprowadzonych badań własnych 51
4.1. Omówienie wyników badań 51

Zakończenie 72
Bibliografia 77
Ankieta 78

Paintball jako forma spędzania czasu wolnego

trzydziestostronnicowy rozdział pracy magisterskiej

Rozdział I. Czas wolny 1
1.1. Istota czasu wolnego i jego znaczenie w życiu człowieka 1
1.2. Czynniki wywierające największy wpływ na zachowania konsumentów w czasie wolnym 7
1.2.1. Czynniki ekonomiczne 7
1.2.2. Czynniki społeczno-kulturowe 15
1.3. Proces decyzji konsumenta na rynku czasu wolnego 20

Ocena oferty turystycznej Ustki

Wstęp 3
Rozdział I. Usługi turystyczne jako forma zdobywania klientów 5
1. Definicja usługi turystycznej 5
2. Usługi wycieczkowe 6
3. Usługi hotelarskie 11
Rozdział II. Charakterystyka geograficzno- turystyczna miasta 15
1. Historia rozwoju, położenie i infrastruktura komunalna 15
2. Atrakcyjność turystyczna (walory przyrodnicze i kulturowe, dostępność komunikacyjna, infrastruktura turystyczna) 17
Rozdział III. Ruch turystyczny 24
1. Turyści krajowi – segmentacja rynku 24
2. Turyści zagraniczni – segmentacja rynku 27
Rozdział IV. Przedstawienie produktu turystycznego Ustki 29
1. Produkt związany z wypoczynkiem 32
2. Produkt związany z lecznictwem i rekreacją 35
3. Produkt związany z uprawianiem turystyki kwalifikowanej 37
Rozdział V. Perspektywy rozwoju funkcji turystyczno –uzdrowiskowej Ustki 39
Wnioski końcowe 43
Podstawowe pojęcia 45
Bibliografia 47
Spis tabel i rysunków 50

Na szlaku Orlich Gniazd – Ojcowski Park Narodowy, jako atrakcja turystyczna

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. NA SZLAKU ORLICH GNIAZD– OJCOWSKI PARK NARODOWY JAKO ATRAKCJA TURYSTYCZNA 5
1.1. Historia utworzenia i położenie Ojcowskiego Parku Narodowego 5
1.2. Regionalne zabytki architektury 10
1.3. Grota Łokietka – legenda Ojcowa 14
1.4. Skarby doliny Prądnika 18

ROZDZIAŁ II. OJCOWSKI PARK NARODOWY– OFERTA DLA TURYSTÓW KRAJOWYCH I ZAGRANICZNYCH 21
2.1. Propozycje imprez tematycznych w scenerii malowniczego krajobrazu Jury 21
2.2. Aktywny wypoczynek na szlakach turystycznych Ojcowskiego Parku Narodowego 24
2.3. Rozwój turystyki rowerowej, jako propozycja uatrakcyjnienia regionu Ojcowskiego Parku Narodowego 26
2.4. Warunki efektywnej komercjalizacji Ojcowskiego Parku Narodowego, jako regionalnego produktu turystycznego 30

ZAKOŃCZENIE 36
BIBLIOGRAFIA 38
SPIS RYSUNKÓW I FOTOGRAFII 40

Naturalne atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich

Wstęp

Rozdział I. Informacje ogólne o regionie Wysp Kanaryjskich
1.1. Historia i rozwój Wysp Kanaryjskich
1.2. Położenie Wysp Kanaryjskich
1.3. Znaczenie turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich

Rozdział II. Pojęcie turystyki
2.1. Definicja turystyki
2.2. Rodzaje turystyki
2.3. Psychologia rynku turystycznego

Rozdział III. Ruch turystyczny
3.1. Czynniki wpływające na ruch turystyczny
3.2. Popyt turystyczny i jego cechy
3.3. Decyzje nabywcze turystów

Rozdział IV. Atrakcje turystyczne Wysp Kanaryjskich
4.1. Infrastruktura turystyczna Wysp Kanaryjskich
4.2. Naturalne atrakcje turystyczne w regionach turystycznych Wysp Kanaryjskich
4.3. Przyrodnicze walory Wysp Kanaryjskich
4.4. Naturalne atrakcje turystyczne w miastach i miejscowościach turystycznych Wysp Kanaryjskich

Zakończenie
Bibliografia
Spis rysunków
Spis tabel

Kierowanie rozwojem produktu turystycznego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. PODSTAWY TEORII PRODUKTU 4
1.1. Produkt turystyczny 4
1.2. Produkt agroturystyczny 8
1.3. Kierowanie rozwojem produktu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. MODEL BADAŃ 19
2.1. Charakterystyka przedmiotu badań 19
2.2. Metodyka badań 20
2.3. Prezentacja wyników badań 26
2.3.1. Prezentacja wyników badań jakościowych 26
2.3.2. Prezentacja wyników badań ilościowych 48
ROZDZIAŁ III. REKOMENDACJE 58
BIBLIOGRAFIA 61
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS WYKRESÓW 63
ANEKS 64

Działalność wybranego biura podróży jako organizatora turystyki na rynku lokalnym

Streszczenie 1
Spis treści 2
Wstęp 3
Rozdział I. Cel pracy, hipoteza, metody i techniki badań 5
Rozdział II Problem w literaturze 12
2.1. Charakterystyka podstawowych pojęć 12
2.2. Rozwój biur podróży na świecie i w Polsce 20
Rozdział III Charakterystyka Biura Usług Turystycznych BUT 22
3.1. Historia powstania 22
3.2. Struktura organizacyjno-prawna 22
Rozdział IV Działalność Biura Usług Turystycznych jako organizatora turystyki na rynku lokalnym 26
4.1. Charakterystyka oferowanych produktów 26
4.2. Współpraca z innymi podmiotami rynku turystycznego 39
4.3. Wielkość obsługiwanego ruchu turystycznego 40
4.4. Perspektywy rozwoju działalności 43
Rozdział V Podsumowanie i wnioski 44
Zakończenie 46
Bibliografia 47
Spis tabel 49
Spis rysunków 50

Atrakcyjność turystyczna miejscowości nadmorskich w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. RUCH TURYSTYCZNY 6
1.1. Pojęcia z zakresu ruchu turystycznego 6
1.2. Czynniki wpływające na ruch turystyczny 8
1.3. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 10
1.4. Cechy ruchu turystycznego 13
ROZDZIAŁ II. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE 17
2.1. Pojęcie zagospodarowania turystycznego 17
2.2. Zagospodarowanie turystyczne przejawem ładu przestrzennego 18
2.3. Znaczenie hoteli w zagospodarowaniu turystycznym 23
ROZDZIAŁ III. HISTORIA MORZA BAŁTYCKIEGO 28
3.1. Charakterystyka Morza Bałtyckiego 29
3.2. Ochrona Morza Bałtyckiego. Projekt Błękitna Wioska 31
ROZDZIAŁ IV. CHARAKTERYSTYKA MIEJSCOWOŚCI NADMORSKICH 34
4.1. Pobrzeże Szczecińskie 34
4.1.1. Świnoujście 35
4.1.2. Międzyzdroje 37
4.1.3. Dźwinów 40
4.1.4. Rewal 44
4.1.5. Mrzeżyno 47
4.1.6. Dźwirzyno 48
4.2. Pobrzeże Koszalińskie 50
4.2.1. Kołobrzeg 50
4.2.2. Ustronie Morskie 52
4.2.3 Chłopy 56
4.2.4 Mielno 57
4.2.5. Łazy 60
4.2.6. Darłowo 61
4.2.7. Jarosławiec 65
4.2.8. Ustka 66
4.2.9. Rowy 68
4.2.10 Łeba 69
4.2.11. Białogóra 73
4.2.12. Dębki 74
4.2.13 Jastrzębia Góra 75
4.3. Pobrzeże Gdańskie 77
4.3.1. Władysławowo 77
4.3.2. Jastarnia 81
4.3.3. Jurata 81
4.3.4. Hel 82
4.3.5. Puck 86
4.3.6. Sopot 87
4.3.7. Jantar 91
4.3.8. Stegna 91
4.3.9. Sztutowo 93
4.3.10. Krynica Morska 93
WNIOSKI 95
ZAKOŃCZENIE 98
SPIS ZDJĘĆ 99
LITERATURA 100