Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Atrakcyjność turystyczna Andaluzji

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1. WALORY PRZYRODNICZE – PODSTAWOWE POJĘCIA I DEFINICJE 4
1.1. Pojęcie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 4
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 6
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 11
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 14
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 17
ROZDZIAŁ 2. CHARAKTERYSTYKA ANDALUZJI 26
2.1. Historia Andaluzji 26
2.2. Środowisko geograficzne Andaluzji 30
2.3. Walory Andaluzji 32
2.3.1. Walory wypoczynkowe 32
2.3.2. Walory krajoznawcze 40
ROZDZIAŁ 3. TURYSTYKA ANDALUZJI 47
3.1. Dostępność komunikacyjna 47
3.2. Infrastruktura i ruch turystyczny 49
3.3. Perspektywy rozwoju turystyki w Andaluzji 53
ZAKOŃCZENIE 57
BIBLIOGRAFIA 59
SPIS RYSUNKÓW 62

Agroturystyka – forma aktywizacji gospodarczej na przykładzie Wielkiej Brytanii i Polski

Wstęp 2
1. Zakres agroturystyki 4
1.1 Pojęcie turystki i agroturystyki 4
1.1.1. Funkcje agroturystyki 9
1.1.2. Ekonomika agroturystyki 12
1.1.3. Marketing agroturystyki 15
1.1.4. Organizacja agroturystyki 18
1.1.5. Zarządzanie agroturystyką 21
2. Gospodarcze i społeczne znaczenie agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 25
2.1. Zjawiska warunkujące rozwój agroturystyki 25
2.1.1. Dochodowość gospodarstw rolnych 25
2.1.2. Sytuacja dochodowa ludności rolniczej a pozarolnicze ich źródła utrzymania 30
2.1.3. Urbanizacja a jej konsekwencje dla agroturystyki 39
2.2. Agroturystyka jako działalność gospodarcza 43
2.2.1. Cechy i waloryzacja agroturystyki 43
3. Rozwój obszarów wiejskich w Wielkiej Brytanii i w Polsce 46
3.1. Przemiany rolnictwa i terenów wiejskich 46
3.2. Przestrzeń agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 48
3.2.1. Regiony agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 48
3.3. Współpraca i integracja w agroturystyce 52
3.3.1. Klasyfikacja produktów i usług agroturystycznych 52
3.3.2. Popularność produktów i usług agroturystycznych 62
3.4. Popyt na usługi agroturystyczne 64
4. Obsługa agroturystyki w Wielkiej Brytanii i Polsce 67
4.1. Informacja turystyczna 67
4.1.1. Agroprzewodnik 67
4.2. Jakość agroturystyki 73
Zakończenie 84
Bibliografia 86
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93

Turystyka pielgrzymkowa

WSTĘP 3
Rozdział I TURYSTYKA PIELGRZYMKOWA – ZAKRES POJĘCIA 5
1.1. POJĘCIE TURYSTYKI RELIGIJNO PIELGRZYMKOWEJ 5
1.2. POJECIE, GENEZA ORAZ ZNACZENIE PIELGRZYMEK 7
Rozdział II PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 12
2.1. POJĘCIE I KLASYFIKACJA TURYSTYKI 12
2.2. PRODUKT TURYSTYCZNY, JEGO ELEMENTY I SPECYFIKA 26
Rozdział III LEGENDA ŚW. KINGI I JEJ ZNACZENIE DLA ROZWOJU GÓRNICTWA SOLNEGO W POLSCE 31
3.1. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI WIELICZKA 31
3.2. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W KOPALNI SOLI BOCHNIA 32
3.3. HISTORIA KULTU ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 33
Rozdział IV ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA, KOPALNI SOLI BOCHNIA, MIASTA STARY SĄCZ 36
4.1. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI WIELICZKA 36
4.1.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 36
4.1.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Wieliczka 37
4.1.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Wieliczka i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 53
4.1.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 56
4.2. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA KOPALNI SOLI BOCHNIA 57
4.2.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 57
4.2.2. Rys historyczny miasta i Kopalni Soli Bochnia 58
4.2.3. Historia kultu św. Kingi w Kopalni Soli Bochnia i jego „możliwości dla poszerzenia produktu” 59
4.2.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 61
4.3. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA MIASTA STARY SĄCZ 62
4.3.1. Położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna 62
4.3.2. Rys historyczny miasta 63
4.3.3. Sanktuarium św. Kingi jako rdzeń produktu turystycznego Starego Sącza 64
4.3.4. Infrastruktura Turystyczna i paraturystyczna 65
Rozdział V SZLAKI TURYSTYCZNE W WYBRANYCH OBIEKTACH 68
5.1. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI WIELICZKA 68
5.2. SZLAK TURYSTYCZNY W KOPALNI SOLI BOCHNIA 68
5.3. SZLAKIEM ŚW. KINGI W STARYM SĄCZU 69
ZAKOŃCZENIE 71
BIBLIOGRAFIA 73
SPIS RYSUNKÓW 77

Miejsce Wysp Kanaryjskich w światowym ruchu turystycznym

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. Podstawowe definicje i pojęcia 5
1.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 19
1.3. Rynek turystyczny 22
ROZDZIAŁ II. ISTOTA ŚWIATOWEGO RUCHU TURYSTYCZNEGO 28
2.1. Migracje turystyczne 28
2.2. Ruch turystyczny jako miernik popytu turystycznego 31
2.3. Czynniki wpływające na ruch i popyt turystyczny 35
2.4. Charakterystyka współczesnej turystyki międzynarodowej 40
ROZDZIAŁ III. CHARAKTERYSTYKA WYSP KANARYJSKICH 49
3.1. Położenie i obszar 49
3.2. Rys historyczny 51
3.3. Rola turystyki w gospodarce Wysp Kanaryjskich 53
ROZSZIAŁ IV. WALORY TURYSTYCZNE WYSP KANARYJSKICH 58
4.1. Przyrodnicze walory turystyczne Wysp Kanaryjskich 58
4.2. Walory antropogeniczne 65
4.3. Infrastruktura turystyczna 71
ROZDZIAŁ V. STRUKTURA ZAGRANICZNEJ TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ NA WYSPY KANARYJSKIE 75
5.1. Stan turystyki przyjazdowej 75
5.2. Struktura przyjazdów 78
ZAKOŃCZENIE 82
BIBLIOGRAFIA 84
SPIS RYSUNKÓW 87
SPIS TABEL 88

Wykorzystanie kuchni wegetariańskiej w turystyce

część praktyczna pracy dyplomowej

Wstęp 1
Rozdział III. Kuchnia wegetariańska we współczesnej turystyce 3
3.1. Usługa gastronomiczna jako produkt turystyczny 3
3.2. Nowe tendencje produktów żywnościowych w turystyce 5
3.3. Wykorzystanie wegetarianizmu w turystyce 9
3.3.1. Restauracje indyjskie 9
3.3.2. Sieć Green Way 11
3.3.3. Restauracje i bary Vega 13
3.3.4. Turystyka ekologiczna 14
Zakończenie 19

Wpływ turystyki na kulturę spożywania napojów alkoholowych w Polsce

1. Wstęp 2
1.1. Wprowadzenie 2
1.2. Cel i metoda pracy 4
2. Historia alkoholu 8
2.1. Pojawienie się alkoholu (mity i legendy) 8
2.2. Historia procesu destylacyjnego 13
2.3. Napoje alkoholowe w Polsce 16
3. Polskie produkty alkoholowe znane za granicą 23
3.1. Wódki czyste 23
3.2. Wódki gatunkowe 24
3.3. Piwo 31
3.4. Likiery 35
4. Kultura spożywania napojów alkoholowych 42
4.1 Zmiany w turystyce krajowej od wejścia w struktury UE 42
4.2 Sposoby picia alkoholu a turystyka 44
4.3 Kanony picia alkoholu a turystyka 46
4.4 Motywy spożywania alkoholu 47
4.5 Dobór alkoholu do potraw 52
5. Podsumowanie 56
5.1 Wnioski 56
5.2 Bibliografia 59
5.3 Spis tabel 59
5.4 Streszczenie 59

Uwarunkowania prawne reklamy w turystyce

Wstęp 2
Rozdział I Zagadnienia ogólne 4
1.1. Pojęcie reklamy i jej definicje. 4
1.2. Historia reklamy 7
1.3. Rodzaje reklamy a norma prawna. 11
1.4. Reklama usług turystycznych 17
1.5. Reklama w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji 19
1.6. Reklama a prawo autorskie 21
1.7. Konsekwencje prawne reklamy nieuczciwej 22
Rozdział II. Zagadnienia prawne w reklamie usług turystycznych: 25
2.1. Ochrona klienta w zakresie usług turystycznych. 25
2.2. Reklama a jakość i bezpieczeństwo usług hotelarskich. 30
2.3. Marchandising czyli wykorzystanie wizerunku osób sławnych w reklamie. 34
2.4. Reklama a dobra osobiste. Ochrona prywatności gościa hotelowego 37
2.5. Odpowiedzialność prawna hotelarza w zakresie prawa autorskiego 40
Rozdział III. Formy reklamy stosowane w branży turystycznej 45
3.1. Cel reklamy w turystyce 45
3.1.1. Segmenty docelowe 47
3.1.2. Wybór mediów 48
3.2. Reklama jako narzędzie promocji usług turystycznych 49
3.3. Zalety różnych nośników reklamy 51
3.4. Reklama uzupełniająca i propaganda turystyczna 53
3.5. Sprzedaż osobista 56
3.6. Ocena skuteczności kampanii reklamowej 61
Zakończenie 62
Bibliografia 63

Turystyka wobec problemów nietorelancji i ksenofobii

Wstęp 3
Rozdział I. Rola i miejsce turystyki w świecie wartości współczesnego człowieka 5
1. Turystyka i jej funkcje – podstawowe problemy i definicje 5
2. Pojęcie nietolerancji i ksenofobii w naukach społecznych i wiedzy potocznej społeczeństwa polskiego 11
3. Rola turystyki w kształtowaniu postaw tolerancji wobec odmiennych poglądów, kultur, innych ludzi i grup społecznych 17
Rozdział II. Założenia metodologiczne badań własnych 20
1. Cel i przedmiot badań własnych 20
2. Problemy badawcze 20
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 21
4. Charakterystyka badanej próby 26
Rozdział III. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat roli turystyki w ich życiu 29
1. Zjawisko tolerancji w oczach uczestników wycieczki 29
2. Opinie i poglądy uczestników wycieczki na temat turystyki 42
Podsumowanie i wnioski 47
Bibliografia 50
Aneks – kwestionariusz ankiety 52
Spis tabel 57
Spis wykresów 58

Porównanie warunków do uprawiania turystyki wędkarskiej na terenie Polski i Szwecji

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. ISTOTA TURYSTYKI 5
1.1. Pojęcie turystyki 5
1.2. Funkcje turystyki 10
1.3. Rodzaje turystyki 18
1.4. Atrakcyjność turystyczna 22
ROZDZIAŁ II. TURYSTYKA WĘDKARSKA W POLSCE 26
2.1. Walory przyrodnicze Polski i ich rozmieszczenie 26
2.2. Ocena środowiska przyrodniczego na potrzeby turystyki 32
2.3. Atrakcyjność środowiska geograficznego Polski 34
2.4. Wędkarstwo w Polsce 39
2.4.1. Historia polskiego wędkarstwa 39
2.4.2. Warunki uprawiania wędkarstwa 43
ROZDZIAŁ III. TURYSTYKA WĘDKARSKA W SZWECJI 49
3.1. Atrakcyjność turystyczna Szwecji 49
3.1.1. Rys historyczny 49
3.1.2. Regiony turystyczne 51
3.1.3. Ruch turystyczny 57
3.2. Walory przyrodnicze Szwecji 57
3.3. Wędkarstwo w Szwecji 60
3.3.1. Warunki uprawiania wędkarstwa 60
3.3.2. Wędkarstwo w przepisach prawnych 63
3.3.3. Rejony wędkarskie 64
ZAKOŃCZENIE 68
BIBLIOGRAFIA 70
SPIS TABEL, RYSUNKÓW I ZDJĘĆ 72

Turystyka pielgrzymkowa

Wstęp 3

1. Turystyka pielgrzymkowa – w świetle literatury przedmiotu 5
1.1. Turystyka pielgrzymkowa, zakres pojęcia 5
1.2. Geneza i znaczenie pielgrzymek 7

2. Turystyka pielgrzymkowa w Polsce 12
2.1. Geneza i wielkości zjawiska 12
2.2. Sanktuaria i szlaki pielgrzymkowe 14

3. Koncepcja szlaku pielgrzymkowego Św. Kingi 23
3.1. Historia kultu św. Kingi w Polsce 23
3.2. Projekt szlaku 27
3.2. Atrakcyjność Turystyczna miejsc związanych z kultem Św. Kingi w Małopolsce 34
3.2.1. Wieliczka – Kopalnia Soli 34
3.2.2. Bochnia – Kopalnia Soli 39
3.2.3. Stary Sącz 44

4. Propozycja działań marketingowych 47

Zakończenie 56
Bibliografia 58
Spis fotografii 60
Spis rysunków 61