Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Turystyka na Słowacji

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Rozwój usług turystycznych/hotelarskich w Polsce w latach 90. 3
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 3
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika rynku usług hotelarskich 13
1.4. Infrastruktura hotelarska 18
Rozdział II. Historia i charakterystyka Słowacji 26
2.1. Charakterystyka Słowacji 26
2.2. Historia powstania Słowacji 30
2.3. Wybrane regiony turystyczne Słowacji 35

Wykorzystanie obiektów turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie miasta Szczyrk

Wstęp 2
Rozdział I. Turystyka w świetle literatury 4
1.1. Wybrane problemy teoretyczne geografii turyzmu 4
1.2. Rola bazy turystycznej w rozwoju turystyki w regionie 20
1.3. Zarządzanie strategiczne w zakresie obiektów turystyczno- rekreacyjnych gminy 25
Rozdział II. Potencjał turystyczny regionu 32
2.1. Rys historyczny miasta 32
2.2. Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze oraz wypływające z funkcji rolnicze, 35
2.3. Omówienie obiektów turystyczno-rekracyjnych w gminie Szczyrk 53
Rozdział III. Analiza obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Szczyrku 59
3.1. Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu 59
3.2. Obiekty prywatne 65
3.3. Obiekty będące własnością Szczyrku. 72
Rozdział IV Analiza strategii gminny w zakresie budowy i wykorzystania obiektów 76
4.1. Charakterystyka strategii gminny w zakresie budowy obiektów turystyczno-rekreacyjnych 76
4.2. Analiza projektu zabudowy i zagospodarowania centrum miasta Szczyrk 83
4.3. Analiza źródeł finansowania projektu 86
4.4. Ocena 89
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis rysunków 103
Spis zdjęć 104

Walory przyrodnicze a szansa rozwoju agroturystyki w gminie Żmigród

Wstęp 3
Rozdział 1. Walory przyrodnicze – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojecie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 5
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 10
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 16
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 20
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 24
Rozdział 2. Miejsce agroturystyki w obsłudze ruchu turystycznego 29
2.1. Geneza agroturystyki 29
2.2. Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki 32
2.3. Elementy składowe produktu agroturystycznego 35
2.4. Kategoryzacja agroturystyki jako kierunek podniesienia jakości usługowej gospodarstwa agroturystycznego 39
2.5. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce 42
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 50
3.1. Cel i problematyka badań 50
3.2. Hipotezy badawcze 51
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Organizacja i przebieg badań 52
Rozdział 4. Walory przyrodniczo-kulturowe w gminie Żmigród 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.2. Środowisko przyrodnicze 56
3.3. Dobra kultury 61
3.4. Współczesne osiągnięcia człowieka 64
Rozdział 5. Analiza potencjału agroturystycznego gminy Żmigród 67
4.1. Gmina Żmigród jako obszar turystyczny 67
4.2. Agroturystyka gminy 69
4.3. Potencjał agroturystyczny gminy 70
4.4. Postulowane kierunki rozwoju agroturystyki w gminie 73
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 85

Turystyka przygodowa w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ 6
1.2. RODZAJE TURYSTYKI 10
1.3. FUNKCJE TURYSTYKI 13
ROZDZIAŁ 2. TURYSTYKA PRZYGODOWA JAKO JEDNA Z FORM TURYSTYKI AKTYWNEJ – W LITERATURZE 24
2.1. POJĘCIE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 24
2.2. RODZAJE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 28
2.3. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI PRZYGODOWEJ W POLSCE 39
ROZDZIAŁ 3. WSPINACZKA SKAŁKOWA JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA TURYSTYKI AKTYWNEJ 46
3.1. REJONY WSPINACZKOWE W POLSCE 46
3.2. KLUBY MIŁOŚNIKÓW WSPINACZKI SKAŁKOWEJ 53
3.3. OFERTY ZORGANIZOWANYCH WYPRAW 59
PODSUMOWANIE 64
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 70

Turystyka jako czynnik samowychowania

Wstęp 3
Rozdział 1. Metodologia badań własnych 5
1.1. Przedmiot i cel badań 5
1.2. Problemy i hipotezy badawcze 5
1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 9
1.4. Charakterystyka terenu badań 12
Rozdział 2. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 14
2.1. Pojęcia związane z turystyką 14
2.2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 18
2.3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 25
2.4. Rodzaje i formy turystyki 37
Rozdział 3. Walory samowychowawcze wycieczek w ujęciu wybranych autorów 41
3.1. Istota samowychowania 41
3.2. Samodoskonalenie jako wewnętrzna potrzeba człowieka 47
3.3. Motywacje podróży i wybór docelowego miejsca wypoczynku 53
3.4. Pilot i przewodnik turystyczny wychowawcą i nauczycielem 58
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel 69

Turystyka biznesowa

Wstęp 3
Rozdział 1. Turystyka biznesowa jako atrakcyjna forma turystyki 5
1.1. Istota turystyki biznesowej 5
1.2. Rodzaje turystyki biznesowej 16
1.3. Wpływ turystyki biznesowej na inne dziedziny życia 19
Rozdział 2. Rozwój turystyki biznesowej na świecie 26
2.1. Stan turystyki biznesowej na świecie 26
2.2. Charakterystyka głównych segmentów rynku turystyki biznesowej na świecie 32
2.3. Światowy rynek turystyki biznesowej w praktyce 49
Rozdział 3. Możliwości rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 59
3.1. Zatrudnienie w sektorze turystycznym 59
3.2. Baza konferencyjna – noclegowa 64
3.3. Biura podróży w Polsce 69
3.4. Perspektywy rozwoju turystyki biznesowej w Polsce 75
Zakończenie 89
Bibliografia 92
Spis tabel 96
Spis rysunków 97

Sprzedawcy usług turystycznych

część badawcza pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ III. CZEŚĆ BADAWCZA 1
3.1 CEL I SPOSÓB PRZEPROWADZENIA BADANIA 1
3.2 OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BADANEGO BIURA PODRÓŻY 3
3.3 STATYSTYCZNA CHARAKTERYSTYKA SPRZEDAWCÓW BADANEGO BIURA PODRÓŻY 7
3.4 ZAKRES PRACY I OBOWIĄZKI BADANYCH SPRZEDAWCÓW 10
3.5 OCENA PERSONELU SPRZEDAŻY BADANEGO BIURA PODRÓŻY ORAZ PROPOZYCJE USPRAWNIEŃ 17

Walory turystyczne Tatr

Wstęp 2
Rozdział 1. Przyrodnicze walory turystyczne Tatr. 4
1.1. Klimat 4
1.2. Ukształtowanie powierzchni i budowa geologiczna 6
1.3. Flora i fauna 8
1.4. Parki narodowe i rezerwaty 13
1.5. Ocena walorów przyrodniczych w układzie przestrzennym 16
Rozdział 2. Walory antropogeniczne 23
2.1. Walory wypoczynkowe 23
2.1.1. Możliwość uprawiania sportów górskich 25
2.1.2. Turystyka górska i inne sporty 27
2.1.3. Ocena walorów wypoczynkowych 29
2.2. Kultura ludowa Tatr 32
2.3. Sztuka, architektura, muzea i galerie 36
2.4. Ocena walorów antropogenicznych w wymiarze przestrzennym 38
Rozdział 3. Infrastruktura turystyczna 41
3.1. Baza transportowa 41
3.2. Baza noclegowa 44
3.3. Baza żywieniowa 47
3.4. Baza towarzysząca 47
Rozdział 4. Rozmieszczenie walorów turystycznych Tatr i przestrzenny rozkład infrastruktury turystycznej 50
Zakończenie 60
Bibliografia 62
Spis zdjęć 64
Spis tabel 65

Promocja usług turystycznych w branży hotelarskiej

Wstęp 3

I. Istota i zakres promocji w marketingu 5
1.1. Istota organizacji marketingowej przedsiębiorstwa 5
1.2. Pojęcie promocji 10
1.3. Charakterystyka instrumentów promocji 12
1.4. Promocja w Internecie 16

II Charakterystyka usług turystycznych 24
2.1. Definicja i klasyfikacja usług 24
2.2. Rodzaje usług turystycznych 28
2.3. Specyficzne problemy zarządzania popytem 31
2.4. Współczesne tendencje w turystyce 35

III Analiza rynku hotelarskiego 42
3.1. Pojecie usługi hotelarskiej 42
3.2. Kategoryzacja hoteli 46
3.3. Charakterystyka klientów 47
3.4. Marketingowa aktywizacja sprzedaży 50

Zakończenie 55
Bibliografia 57
Spis tabel 61
Spis rysunków 62

Walory turystyczne Warki

Wstęp 4
ROZDZIAŁ I. Turystyka i walory turystyczne w literaturze przedmiotu 6
1.1. Pojęcie oraz rodzaje turystyki 6
1.2. Funkcje turystyki 16
1.3. Walory turystyczne i ich podział 21
ROZDZIAŁ II. Rozwój turystyki w Polsce i na świecie 23
2.1.Warunki i kierunki rozwoju turystyki 23
2.2. Rynek turystyczny i jego gospodarcze znaczenie 31
2.3. Produkt turystyczny i jego miejsce na rynku turystycznym 37
ROZDZIAŁ III. Walory turystyczne Warki 45
3.1. Rys historyczny 46
3.2. Infrastruktura turystyczna 49
3.3. Atrakcje turystyczne 52
3.4. Szlaki piesze i rowerowe 55
3.5. Imprezy regionalne 62
Zakończenie 67
Bibliografia 69
Spis rysunków 73
Spis tabel 74