Prace dyplomowe z dziedziny: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Znaczenie przemysłu turystycznego

Praca zaliczeniowa z przedmiotu „Ekonomika turystyki i rekreacji”

WSTĘP. 2

ROZDZIAŁ I ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W SKALI GLOBALNEJ. 3

1.1 ROLA PRZEDSIĘBIORSTW PONADNARODOWYCH MNE .3
1.2 POJĘCIE GLOBALIZACJI . 3
1.3. WPŁYW TURYSTYKI W GOSPODARCE . 4
1.4. PRZYKŁADY KRAJÓW O ZNACZĄCEJ ROLI PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO. 4
1.5. NAJWIĘKSI GRACZE NA ŚWIECIE. 6
1.6. TRENDY W ŚWIATOWYM TURYŹMIE . 9
1.7. INTEGRACJA. 10
1.8. ZAGROŻENIA TURYSTYKI ŚWIATOWEJ NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH. 10

ROZDZIAŁ II ZNACZENIE PRZEMYSŁU TURYSTYCZNEGO W POLSCE.11

2.1. LICZBA TURYSTÓW ZAGRANICZNYCH W 2004 ROKU. 11
2.2. PRZYCHODY Z TURYSTYKI PRZYJAZDOWEJ ZA OSTATNIE 3 LATA. 12
2.3. AKTYWNOŚĆ TURYSTYCZNA POLAKÓW. 12
2.4. PROGNOZA TURYSTYKI NA NAJBLIŻSZE LATA. 13
2.5. NAJWIĘKSI GRACZE W POLSCE . 14
2.6. OCENA TURYSTYKI PO WEJŚCIU DO UE . 15

ROZDZIAŁ III OGRÓD ZOOLOGICZNY W GDAŃSKU OLIWIE. 16
3.1.UWARUNKOWANIA EKONOMICZNE. 16
3.2. ZNACZENIE TURYSTYCZNE OGRODU.17
3.3. DZIAŁALNOŚĆ OLIWSKIEGO OGRODU ZOOLOGICZNEGO. 18

ROZDZIAŁ IV IDEA STWORZENIA NOWEGO PRODUKTU NA TERENIE OGRODU.19
4.1. STRESZCZENIE PROJEKTU PRZEDSIĘWZIĘCIA.19
4.2. PLAN MARKETINGU .19

ZAŁĄCZNIK .21

SŁOWNIK .24

ZAKOŃCZENIE .26

Atrakcje turystyczne wybranych krajów karpackich – Polska, Słowacja, Ukraina

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. POJĘCIE ATRAKCJI TURYSTYCZNEJ I JEJ ZAKRES 6
1.1. Rodzaje atrakcji turystycznych 6
1.2. Funkcje atrakcji turystycznych 7
ROZDZIAŁ II. CHARAKTERYSTYKA GEOGRAFICZNA KARPAT 17
2.1. Środowisko przyrodnicze 17
2.1.1. Budowa geologiczna i rzeźba terenu 17
2.1.2. Klimat i wody powierzchniowe 19
2.1.3. Roślinność i świat zwierzęcy 21
2.2. Ludność i gospodarka 26
2.2.1. Karpaty Polskie 26
2.2.2. Karpaty Słowackie 27
2.2.3. Karpaty Ukraińskie 28
2.2.4. Wnioski 29
ROZDZIAŁ III. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA 33
3.1. Walory przyrodnicze 33
3.2. Walory kulturowe 39
3.3. Infrastruktura turystyczna 45
ROZDZIAŁ IV. ATRAKCYJNOŚĆ A RUCH TURYSTYCZNY 56
PODSUMOWANIE 67
BIBLIOGRAFIA 69
SPIS RYSUNKÓW 71
SPIS TABEL 71

Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny w ofercie wybranych biur podróży

Wstęp 2
Rozdział I Podstawowe pojęcia i definicje związane z turystyką ekstremalną 4
1.1. Definicje i pojęcie turystyki ekstremalnej 4
1.2. Wybrane dyscypliny turystyki ekstremalnej 6
1.2.1. Spadochroniarstwo 6
1.2.2. Bungy-jumping 8
1.2.3. Paralotniarstwo 10
1.2.4. Nurkowanie 13
1.2.5. Kajakarstwo górskie 17
1.2.6. Skateboard 18
1.2.7. Snowboard 20
1.2.8. Surfing 21
Rozdział II Turystyka ekstremalna jako produkt turystyczny 23
2.1. Pojęcie produktu turystycznego 23
2.2. Specyfika obsługi klientów 33
Rozdział III Turystyka ekstremalna w ofercie biur podróży 37
3.1. Przegląd ofert turystyki ekstremalnej w wybranych biurach podróży 37
3.1.1. Traper 38
3.1.2. Almatur 40
3.1.3. Kompas 42
3.1.4. Tour Club 43
3.1.5. ArkCharter 45
3.2. Ocena aktualnej oferty turystyki ekstremalnej w biurach podróży 47
3.3. Perspektywy i postulowane kierunki rozwoju turystyki ekstremalnej jako produktu turystycznego w biurach podróży 51
Zakończenie 53
Bibliografia 54
Spis rysunków i zdjęć 57
Aneks 58

Zastosowanie żywności ekologicznej w turystyce i agroturystyce

praca licencjacka

Wstęp 2
Rozdział 1. Ogólna charakterystyka żywności ekologicznej 4
1.1. Żywność ekologiczna- ( pojęcia- definicje) 4
1.2. Historia rozwoju żywności ekologicznej 10
1.3. Akty prawne ( uregulowania prawne, instytucje kontrolujące, jednostki certyfikujące) 16
Rozdział 2. Produkcja i zalety żywności produkowanej w gospodarstwach ekologicznych 25
2.1. Produkcja i formy przetwarzania 25
2.2. Żywność ekologiczna i możliwości jej wykorzystania 33
2.3. Wartości odżywcze żywności ekologicznej 38
Rozdział 3. Żywność ekologiczna w turystyce i agroturystyce 47
3.1. Żywność ekologiczna jako element promocji turystycznej Polski 47
3.2. Rozwój rolnictwa ekologicznego w Polsce 52
3.3. Postawy konsumentów wobec żywności ekologicznej 60
Zakończenie 67
Bibligrafia 69
Spis tabel 73

Badania i ocena jakości obsługi klienta w biurach turystycznych

WSTĘP

CEL I ZAKRES PRACY

ROZDZIAŁ I. WPROWADZENIE DO ZAGADNIEŃ JAKOŚCI

1.1. Pojęcia jakości

1.2. Systemy zarządzania jakością

1.3. Jakość produktu turystycznego

1.3.1. Istota jakości usług turystycznych

1.3.2. Cechy charakterystyczne usług turystycznych

1.3.3. Istota produktu turystycznego

1.4. Zadowolenie klienta jako miernik jakości

ROZDZIAŁ II. METODY OCENY ZADOWOLENIA KLIENTA W TURYSTYCE

2.1. Wywiad ankietowy

2.2. Badania ankietowe w biurze turystycznym

2.3. Wykorzystanie badań w doskonaleniu jakości usług turystycznych

2.4. Metoda SERVIQUAL w ocenie jakości usług turystycznych

2.5. Badania satysfakcji klienta metodą MYSTERY SHOPPING

ROZDZIAŁ III. BADANIA ANKIETOWE – WYNIKI I ICH ANALIZA

3.1. Wyniki badań własnych
3.2. Analiza badań własnych
3.3. Znaczenie obsługi klienta w biurach turystycznych w świetle badań własnych

PODSUMOWANIE

BIBLIOGRAFIA

STRESZCZENIE

Atrakcyjność turystyczna powiatu aleksandrowskiego

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ I. WALORY TURYSTYCZNE 4
1.1 DEFINICJA I PODZIAŁ WALORÓW WEDŁUG LITERATURY 4
1.2 WALORY TURYSTYCZNE WYSTĘPUJĄCE NA TERENIE POWIATU 6
1.2.1 WALORY PRZYRODNICZE 6
1.2.2 WALORY ANTROPOGENICZNE 12
ROZDZIAŁ II. BAZA MATERIALNA TURYSTYKI WYSTĘPUJĄCA NA TERENIE POWIATU 21
2.1 POJĘCIE ZAGOSPODAROWANIA 21
2.2 DOSTĘPNOŚĆ KOMUNIKACYJNA POWIATU 24
2.3 BAZA NOCLEGOWA I GASTRONOMICZNA W POWIECIE 27
2.4 BAZA TOWARZYSZĄCA ZLOKALIZOWANA NA TERENIE POWIATU 35
ROZDZIAŁ III. MIEJSCE POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO W WOJEWÓDZTWIE KUJAWSKO-POMORSKIM 45
3.1 ANALIZA WIELKOŚCI RUCHU TURYSTYCZNEGO NA TLE WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO 45
3.2 ANALIZA SWOT POWIATU ALEKSANDROWSKIEGO 53
ZAKOŃCZENIE 58
BIBLIOGRAFIA 60
SPIS RYSUNKÓW 62
SPIS TABEL 63

Turystyka na Słowacji

dwa pierwsze rozdziały pracy dyplomowej

Rozdział I. Rozwój usług turystycznych/hotelarskich w Polsce w latach 90. 3
1.1. Pojęcie usługi hotelarskiej 3
1.2. Rodzaje usług hotelarskich 9
1.3. Specyfika rynku usług hotelarskich 13
1.4. Infrastruktura hotelarska 18
Rozdział II. Historia i charakterystyka Słowacji 26
2.1. Charakterystyka Słowacji 26
2.2. Historia powstania Słowacji 30
2.3. Wybrane regiony turystyczne Słowacji 35

Wykorzystanie obiektów turystyczno-rekreacyjnych na przykładzie miasta Szczyrk

Wstęp 2
Rozdział I. Turystyka w świetle literatury 4
1.1. Wybrane problemy teoretyczne geografii turyzmu 4
1.2. Rola bazy turystycznej w rozwoju turystyki w regionie 20
1.3. Zarządzanie strategiczne w zakresie obiektów turystyczno- rekreacyjnych gminy 25
Rozdział II. Potencjał turystyczny regionu 32
2.1. Rys historyczny miasta 32
2.2. Walory przyrodnicze i pozaprzyrodnicze oraz wypływające z funkcji rolnicze, 35
2.3. Omówienie obiektów turystyczno-rekracyjnych w gminie Szczyrk 53
Rozdział III. Analiza obiektów turystyczno-rekreacyjnych w Szczyrku 59
3.1. Obiekty Centralnego Ośrodka Sportu 59
3.2. Obiekty prywatne 65
3.3. Obiekty będące własnością Szczyrku. 72
Rozdział IV Analiza strategii gminny w zakresie budowy i wykorzystania obiektów 76
4.1. Charakterystyka strategii gminny w zakresie budowy obiektów turystyczno-rekreacyjnych 76
4.2. Analiza projektu zabudowy i zagospodarowania centrum miasta Szczyrk 83
4.3. Analiza źródeł finansowania projektu 86
4.4. Ocena 89
Zakończenie 95
Bibliografia 97
Spis tabel 102
Spis rysunków 103
Spis zdjęć 104

Walory przyrodnicze a szansa rozwoju agroturystyki w gminie Żmigród

Wstęp 3
Rozdział 1. Walory przyrodnicze – podstawowe pojęcia i definicje 5
1.1. Pojecie i struktura przestrzenna walorów przyrodniczych 5
1.2. Atrakcyjność turystyczna okolic przyrodniczych 10
1.3. Wpływ obszarów przyrodniczych na sposób ich zagospodarowania turystycznego 16
1.4. Walory przyrodnicze w zagospodarowaniu przestrzennym 20
1.5. Lokalizacja turystycznych urządzeń usługowych 24
Rozdział 2. Miejsce agroturystyki w obsłudze ruchu turystycznego 29
2.1. Geneza agroturystyki 29
2.2. Podstawowe pojęcia dotyczące agroturystyki 32
2.3. Elementy składowe produktu agroturystycznego 35
2.4. Kategoryzacja agroturystyki jako kierunek podniesienia jakości usługowej gospodarstwa agroturystycznego 39
2.5. Bariery rozwoju agroturystyki w Polsce 42
Rozdział 3. Metodologia badań własnych 50
3.1. Cel i problematyka badań 50
3.2. Hipotezy badawcze 51
3.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 51
3.4. Organizacja i przebieg badań 52
Rozdział 4. Walory przyrodniczo-kulturowe w gminie Żmigród 53
3.1. Ogólna charakterystyka gminy 53
3.2. Środowisko przyrodnicze 56
3.3. Dobra kultury 61
3.4. Współczesne osiągnięcia człowieka 64
Rozdział 5. Analiza potencjału agroturystycznego gminy Żmigród 67
4.1. Gmina Żmigród jako obszar turystyczny 67
4.2. Agroturystyka gminy 69
4.3. Potencjał agroturystyczny gminy 70
4.4. Postulowane kierunki rozwoju agroturystyki w gminie 73
Zakończenie 79
Bibliografia 81
Spis rysunków 85

Turystyka przygodowa w Polsce

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. ISTOTA I ZNACZENIE TURYSTYKI 5
1.1. CHARAKTERYSTYKA PODSTAWOWYCH POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z TURYSTYKĄ 6
1.2. RODZAJE TURYSTYKI 10
1.3. FUNKCJE TURYSTYKI 13
ROZDZIAŁ 2. TURYSTYKA PRZYGODOWA JAKO JEDNA Z FORM TURYSTYKI AKTYWNEJ – W LITERATURZE 24
2.1. POJĘCIE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 24
2.2. RODZAJE TURYSTYKI PRZYGODOWEJ 28
2.3. MOŻLIWOŚCI ROZWOJU TURYSTYKI PRZYGODOWEJ W POLSCE 39
ROZDZIAŁ 3. WSPINACZKA SKAŁKOWA JAKO NAJPOPULARNIEJSZA FORMA TURYSTYKI AKTYWNEJ 46
3.1. REJONY WSPINACZKOWE W POLSCE 46
3.2. KLUBY MIŁOŚNIKÓW WSPINACZKI SKAŁKOWEJ 53
3.3. OFERTY ZORGANIZOWANYCH WYPRAW 59
PODSUMOWANIE 64
ZAKOŃCZENIE 65
BIBLIOGRAFIA 67
SPIS RYSUNKÓW 70