Prace dyplomowe z kierunku: Turystyka

prace dyplomowe z turystyki

Baza noclegowa Jury Krakowsko-Częstochowskiej

Wstęp 2

Rozdział 1. Ogólna charakterystyka polskiego hotelarstwa 4
1.1. Historia hotelarstwa 4
1.2. Funkcjonowanie rynku hotelowego 12
1.3. Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich 20

Rozdział 2. Baza noclegowa w Polsce 25
2.1. Baza noclegowa w Polsce 25
2.2. Aktualna sytuacja podażowa usług noclegowych 31
2.3. Analiza konkurencji bazy noclegowej 34

Rozdział 3. Jura Krakowsko-Częstochowska 40
3.1. Położenie, nazwa i krajobraz Jury 40
3.2. Rys geologiczny 47
3.3. Świat roślinny i zwierzęcy 54

Rozdział 4. Analiza bazy noclegowej Jury Krakowsko-Częstochowskiej 61
4.1. Hotele 61
4.2. Pensjonaty 65
4.3. Pokoje gościnne 68
4.4. Schroniska 71
4.5. Motele i zajazdy 73
4.6. Campingi 75
4.7. Domy wycieczkowe 76

Podsumowanie 80
Bibliografia 82
Spis tabel 86
Spis zdjęć i rysunków 87

Agroturystyka w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem jej rozwoju w województwie świętokrzyskim

Wstęp 2

Rozdział I. Podstawy powstania agroturystyki w Polsce 4
1.1. Geneza powstania agroturystyki 4
1.2. Wpływ zmian społeczno – gospodarczych na rozwój agroturystyki w Polsce 9
1.3. Wpływ warunków klimatycznych i geograficznych na rozwój agroturystyki w Polsce 19
1.4. Stowarzyszenia agroturystyczne – zasady i cele działalności 22

Rozdział II. Rozwój agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.1. Powstanie agroturystyki w województwie świętokrzyskim 27
2.2. Wpływ agroturystyki na rozwój ekonomiczno – społeczny województwa świętokrzyskiego 37
2.3. Czynniki utrudniające rozwój usług turystycznych na wsi 44

Rozdział III. Agroturystyka w województwie świętokrzyskim 47
3.1. Usługi turystyczne świadczone przez właścicieli gospodarstw agroturystycznych 47
3.2. Charakterystyka największych gospodarstw agroturystycznych w województwie świętokrzyskim 56
3.3. Dotacje UE wspomagające rozwój agroturystyki w województwie 68

Zakończenie 71
Bibliografia 73
Spis rysunków 76
Spis tabel 77
Spis zdjęć 78

Akcja zakrasnoludniania Wrocławia jako promocja miasta

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PROMOCJA W TURYSTYCE 3
1.1. Cechy promocji 3
1.2. Zadania promocji 7
1.3. Podstawowe instrumenty promocji 14

ROZDZIAŁ II. PROMOCJA TURYSTYCZNA WROCŁAWIA 18
2.1. Charakterystyka Wrocławia 18
2.2. Atrakcyjność i walory turystyczne Wrocławia 19
2.3. Zagospodarowanie turystyczne Wrocławia 27
2.4. Promocja miasta 31

ROZDZIAŁ III. PERSPEKTYWY ROZWOJU WROCŁAWIA 34
3.1. Najczęściej odwiedzane atrakcje turystyczne 34
3.2. Wpływ turystyki na gospodarczy rozwój Wrocławia 36
3.3. Krasnale wrocławskie symbolem miasta 37
3.4. Problemy promocji miasta 39

ZAKOŃCZENIE 41
BIBLIOGRAFIA 43
SPIS TABEL 45
SPIS RYSUNKÓW 46
SPIS FOTOGRAFII 47

Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca a możliwości rozwoju dzięki dotacjom z UE

Wstęp 2

Rozdział I. Finansowanie projektów turystycznych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej 4
1. Polityka spójności gospodarczej i społecznej Unii Europejskiej 4
2. Przygotowanie Polski do korzystania z funduszy Unii Europejskiej 8
3. Turystyka w Narodowym Planie Rozwoju 12
4. Projekty turystyczne finansowane ze środków Unii Europejskiej 15

Rozdział II. Charakterystyka Gminy Zwierzyniec 25
1. Ogólna charakterystyka 25
2. Historia, zabytki i kultura gminy 27
3. Walory turystyczno – krajobrazowe 34
4. Warunki demograficzne i gospodarcze gminy 41

Rozdział III. Możliwości rozwoju oferty turystycznej Zwierzyńca dzięki dotacjom z UE 46
1. Zagospodarowanie turystyczne Zwierzyńca 46
2. Strategia rozwoju turystki w mieście i Gminie Zwierzyniec 50
3. Jak wykorzystywane są środki UE na rozwój turystyki w mieście i Gminie Zwierzyniec 60
4. Możliwości wzbogacenia Oferty turystycznej i rozwoju miasta dzięki dotacjom z UE na podstawie istniejących już strategii 62

Zakończenie 66
Bibliografia 68
Spis tabel 71

Współczesny terroryzm międzynarodowy a rozwój światowej turystyki

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. TURYSTYKA W UNII EUROPEJSKIEJ 4
1.1. Istota i pojęcie turystyki 4
1.2. Problematyka rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego w działalności Organizacji Narodów Zjednoczonych i Światowej Organizacji Turystyki 10
1.3. Polityka turystyczna państw Unii Europejskiej 15
1.4. Główne kierunki rozwoju międzynarodowego ruchu turystycznego 24

ROZDZIAŁ II. ISTOTA I PRZYCZYNY TERRORYZMU 27
2.1. Pojęcie terroryzmu 27
2.2. Przyczyny terroryzmu 31
2.3. Stereotyp terroryzmu 33
2.4. Państwo wobec terroryzmu 36

ROZDZIAŁ III. TERRORYZM JAKO CZYNNIK WARUNKUJĄCY ROZWÓJ TURYSTYKI ŚWIATOWEJ 42
3.1. Zagrożenia terroryzmem jako bariera w rozwoju turystyki międzynarodowej 42
3.2. Wpływ terroryzmu na podróże i decyzje rządowe 48
3.3. Zmieniające się cechy międzynarodowego terroryzmu 53

ZAKOŃCZENIE 55
BIBLIOGRAFIA 57

Walory turystyczne północno-wschodniego Mazowsza

Wstęp

Rozdział I. Walory turystyczne jako czynnik wpływający na ruch turystyczny

1.1. Istota atrakcyjności turystycznej
1.2. Przydatność walorów turystycznych dla programowania turystyki
1.3. Rodzaje walorów turystycznych
1.4. Walory turystyczne jako produkt turystyczny

Rozdział II. Zagospodarowanie turystyczne północno-wschodniego Mazowsza

2.1. Dostępność komunikacyjna
2.2. Baza noclegowo-żywieniowa
2.3. Baza towarzysząca

Rozdział III. Walory turystyczne północno-wschodniego Mazowsza

3.1. Pojęcie i podział walorów turystycznych
3.2. Rodzaje walorów turystycznych występujących na północno-wschodnich terenach województwa
3.2.1. Walory przyrodnicze
3.2.2. Walory antropogeniczne

Rozdział IV. Ruch turystyczny na terenie Mazowsza północno-wschodniego

Zakończenie

Bibliografia

Spis ilustracji

Walory turystyczne Nieborowa i okolic

Wstęp 2

Rozdział I. Wprowadzenie do turystyki 4
1.1. Istota turystyki 4
1.2. Typy turystyki 7
1.3. Pozytywny i negatywny obraz turystyki 12
1.4. Pojęcia związane z turystyką 21

Rozdział II. Zespół pałacowo – parkowy w Nieborowie i Arkadii 25
2.1. Dzieje Nieborowa i Pałacu Radziwiłłów 25
2.2. Wnętrza pałacu i ogród przypałacowy 29
2.3. Park sentymentalny Radziwiłłów w Arkadii 32
2.4. Kościół pod wezwaniem Matki Boskiej Bolesnej w Nieborowie 35
2.5. Nieborów współcześnie 38
2.5.1. Dom Pracy Twórczej 38
2.5.2. Manufaktura Majoliki Artystycznej 40
2.5.3 Zaplecze turystyczne 42

Rozdział III. Walory turystyczne okolic Nieborowa 46
3.1. Puszcza Bolimowska 46
3.2. Łowicz i dziedzictwo kulturowe Ziemi Łowickiej 49
3.3. Muzeum Ludowe Rodziny Brzozowskich w Sromowie 58
3.4. Zespół pałacowy w Walewicach 62

Zakończenie 66
Spis rysunków 68
Spis tabel 69
Bibliografia 70

Uprawianie turystyki jeździeckiej

Wstęp 2

Rozdział I. Turystyka jeździecka w świetle literatury 4
1.1 Krótki rys historyczny turystyki jeździeckiej 9
1.2 Walory zdrowotne jazdy konnej 11

Rozdział II. Warunki do uprawiania turystyki jeździeckiej powiecie wołomińskim 18
2.1 Ośrodki jeździeckie w powiecie wołomińskim 19
2.2 Gospodarstwa agroturystyczne w powiecie wołomińskim 22
2.3 Szlaki konne w powiecie wołomińskim 23
2.4 Imprezy konne organizowane w powiecie wołomińskim 23

Rozdział III. Warunki techniczne umożliwiające jeździectwo 24
3.1 Rząd jeździecki 24
3.2 Ubiór stosowany w jeździectwie 30
3.3 Zasady bezpieczeństwa 34

Rozdział IV. Badania 39
4.1. Przedmiot i cel badań 39
4.2. Problemy badawcze i hipotezy badawcze 40
4.3. Metody, techniki, narzędzia badawcze 41
4.4. Charakterystyka badanych 43
4.5. Organizacja i przebieg badań 47

Rozdział V. Opracowanie badań 49

Podsumowanie 64
Bibliografia 67
Spis wykresów 69
Aneks 71

Turystyka zrównoważona na terenie Narwiańskiego Parku Narodowego

I. WSTĘP 3
1. Wprowadzenie 3
2. Cel pracy 5
3. Metody badań 5

II. ŚRODOWISKO PRZYRODNICZE NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO 7
1. Podstawowe wiadomości o Parku 7
2. Przyroda Narwiańskiego Parku Narodowego 11
2.1. Rzeka Narew i szata roślinna 11
2.2. Świat zwierząt 16

III. ZAGADNIENIA W LITERATURZE 21
1. Podstawowe pojęcia związane z turystyką 21
2. Atrakcyjność turystyczna 38
3. Turystyka zrównoważona 40

IV. ZAGOSPODAROWANIE TURYSTYCZNE W NARWIAŃSKIM PARKU NARODOWYM 44
1. Baza noclegowa i gastronomiczna otulinie i okolicach Narwiańskiego Parku Narodowego 44
2. Szlaki turystyczne 49
3. Informacja turystyczna w otulinie Parku i regionie 53

V. ATRAKCYJNOŚĆ TURYSTYCZNA NARWIAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO W OPINIACH TURYSTÓW 62
1. Przedmiot i cel badań ankietowych 62
2. Problemy i założenia 62
3. Metody i techniki badań 65
4. Badania ankietowe – charakterystyka turystów 67

VI. SZANSE ROZWOJU TURYSTYKI ZRÓWNOWAŻONEJ W NARWIAŃSKIM PARKU NARODOWYM 70
1. Analiza wyników badań 70
3. Formy turystyki przyjazne środowisku 77

VII. WNIOSKI 80
ZAKOŃCZENIE 84
BIBLIOGRAFIA 86
SPIS TABEL 89
SPIS SCHEMATÓW 90
SPIS FOTOGRAFII 91
ANEKS 92

Turystyka piesza w Gorcach

Wstęp 2

Rozdział I. Ogólne zagadnienia dotyczące turystyki 4
1. Pojęcia związane z turystyką 4
2. Przesłanki rozwoju i upowszechniania się turystyki 8
3. Funkcje i dysfunkcje współczesnej turystyki 11
4. Rodzaje i formy turystyki 19

Rozdział II. Charakterystyka geograficzna Gorców 25
1. Położenie geograficzne 25
2. Budowa geologiczna i ukształtowanie powierzchni 29
3. Klimat i stosunki wodne 31
4. Flora i fauna 34
5. Podział na regiony geograficzne 45

Rozdział III. Trasy turystyczne Gorców 50
1. Walory krajoznawcze Gorców 50
2. Szlaki piesze 55
2.1. Schronisko na Starych Wierchach- Turbacz- Długa Hala 55
2.2. Nowy Targ – Schronisko na Starych Wierchach 57
2.3. Schronisko pod Turbaczem – Nowy Targ (zielony szlak) 58
2.4. Krościenko nad Dunajcem – Lubań 60
3. Infrastruktura turystyczna 62

Podsumowanie 66
Bibliografia 67
Spis tabel 69
Spis rysunków 70