Tendencje i zagrożenia na polskim rynku pracy

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I ZAGADNIENIA OGÓLNE RYNKU PRACY 5
1.1. Rynek pracy- pojęcie i mechanizm funkcjonowania 5
1.2. Popyt na pracę 7
1.3. Podaż pracy 12
1.4. Segmentacja rynku pracy 14
1.5. Nierównowaga na rynku pracy 17
1.6. Bezrobocie 20

ROZDZIAŁ II RYNEK PRACY W UNII EUROPEJSKIEJ 25
2.1. Uregulowania prawne 25
2.1.1. Swobodny przepływ pracowników 26
2.1.2. Standardy pracy 27
2.1.3. Równość mężczyzn i kobiet 29
2.1.4. Ochrona socjalna 30
2.2. Struktura zatrudnienia w UE 33
2.2.1. Struktura bezrobocia według płci 35
2.2.2. Struktura bezrobocia według wieku 36
2.2.3. Zróżnicowanie regionalne i pochodzenie 38
2.3. Charakterystyka bezrobocia w UE 38
2.4. Wspólne programy działań w sektorze zatrudnienia 45
2.4.1. Program promowania zatrudnienia i zmniejszenia bezrobocia 45
2.4.2. Aktywizacja długotrwale bezrobotnych 48
2.4.3. Program ograniczenia bezrobocia młodzieży 50

ROZDZIAŁ III. POLSKI RYNEK PRACY W OKRESIE PRZEDAKCESYJNYM 52
3.1. Zmiany struktury własności i struktury przedmiotowej 52
3.2. Procesy konkurencyjne na rynku pracy 55
3.3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne, a rynek pracy 56
3.4. Harmonizacja polskiego prawa z unijnym 61
3.5. Emigracja zarobkowa 66

ROZDZIAŁ IV. OKRES PO WSTĄPIENIU DO UNII EUROPEJSKIEJ NA POLSKIM RYNKU PRACY 71
4.1. Europejska strategia zatrudnienia w Polsce 71
4.1.1. Tendencje w zatrudnieniu 71
4.1.2. Przeciwdziałanie bezrobociu 76
4.2. Skala emigracji do krajów wspólnoty 83
4.3. Preferencje pracodawców i zawody przyszłości 85
4.4. Szanse i zagrożenia dla młodego pokolenia 88

ZAKOŃCZENIE 90

BIBLIOGRAFIA 93

SPIS TABEL 97

SPIS WYKRESÓW 98