Szkolenia w jednostkach organizacyjnych Poczty Polskiej

Wstęp 4

Rozdział I. Zarządzanie personelem w organizacji: aspekt ogólny 6
1.1. Istota i geneza pojęcia zarządzania personelem 6
1.2. Główne elementy zarządzania personelem 13
1.3. Zarządzanie personelem a inne strategie funkcjonalne organizacji 16
1.4. Rosnąca rola kapitału intelektualnego w organizacji 20

Rozdział II. Szkolenia jako jeden z podstawowych pozapłacowych elementów zarządzania personelem 25
2.1. Problematyka szkoleń w świetle literatury przedmiotu 25
2.2. Główne cele i zadania związane z podnoszeniem kwalifikacji 27
2.3. Procedura procesu szkoleniowego 30
2.3.1 Zasady i metody szkolenia zawodowego 30
2.3.2 Analiza potrzeb szkoleniowych 34
2.3.3 Realizacja procesu szkoleniowego 37
2.4. Bariery i błędy w szkoleniach 39
2.5. Korzyści wynikające z realizacji szkoleń 41

Rozdział III. System szkoleń na przykładzie Poczty Polskiej 44
3.1. Charakterystyka branży w ujęciu historycznym 44
3.2. Poczta Polska i jej działalność – podstawowe informacje 46
3.3.Opis działalności szkoleniowej badanej organizacji 50
3.3.1. Ogólna charakterystyka systemu szkoleń 50
3.3.2. System szkoleń dla sieci sprzedaży 55
3.3.3. E-learning w systemie szkoleń firmy 57
3.4. System szkoleń w Poczcie Polskiej – wyniki badań własnych 59
3.4.1. Charakterystyka specyfiki badań i opis próby badawczej 59
3.4.2. Analiza wyników badań 61
3.4.3. Krytyczna ocena badanego podsystemu firmy 65

Bibliografia 69
Spis rysunków 71
Spis tabel 72
Załącznik 73