Ryzyko kredytowe w działalności banku

Wstęp 2
Rozdział 1. Ryzyko kredytowe na tle klasyfikacji ryzyka bankowego. 5
1.1. Istota i pojęcie ryzyka. 5
1.2. Charakterystyka ryzyka bankowego. 7
1.2.1. Ryzyko  strategiczne. 8
1.2.2. Ryzyko  operacyjne. 9
1.3. Przyczyny występowania ryzyka bankowego. 10
1.4. Ryzyko kredytowe jako szczególny rodzaj ryzyka bankowego. 22
Rozdział 2. Ocena i metody zarządzania ryzykiem kredytowym. 30
2.1. Ocena i monitoring ryzyka kredytowego. 30
2.2. Formy prawnego zabezpieczenia przed ryzykiem kredytowym. 40
2.2.1. Poręczenie według prawa cywilnego 47
2.2.2. Poręczenie wekslowe (awal) 48
2.2.3. Gwarancja 49
2.2.4. Przelew (cesja) wierzytelności 51
2.2.5. Zastaw na majątku ruchomym na zasadach ogólnych lub bankowy 52
2.2.6. Hipoteka: zwykła lub kaucyjna 54
Rozdział 3. Ocena zdolności kredytowej jako forma ekonomicznego zabezpieczenia kredytu w praktyce. 56
3.1. Jakościowa ocena kredytobiorcy. 57
3.2. Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej klienta. 62
3.3. Analiza wskaźnikowa. 72
3.4. Ocena sytuacji ekonomicznej klienta na przykładzie Banku Spółdzielczego w Głowaczowie 82
Zakończenie 89
Bibliografia 91
Spis tabel i rysunków 94