Archiwa tagu: praca magisterska z zzl

Analiza procesu tworzenia zespołu pracowniczego firmy X

praca magisterska z zzl

Wstęp 2
Rozdział I. Zespół pracowniczy 4
1.1 Pojecie i typy grup 4
1.2 Proces tworzenia grupy 8
1.3 Rola kierownika w okresie tworzenia grupy 15
1.4 Sposoby analizy procesu tworzenia zespołu pracowniczego 20
Rozdział II Charakterystyka Przedsiębiorstwa Telekomunikacja Polska S.A. 24
2.1 Historia, misja i produkt przedsiębiorstwa 24
2.2 Struktura organizacyjna 34
2.3. Charakterystyka zarządzania zasobami ludzkimi w firmie Telekomunikacja Polska S.A. 39
2.3.1. Dobór czynnika ludzkiego 39
2.3.2. Wpływ oceny pracowników na awanse i zwolnienia 51
Rozdział III. Proces tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 56
3.1 Charakterystyka procesu tworzenia zespołu pracowniczego 56
3.1.1. Źródła i techniki doboru personelu 59
3.1.2. Praca zespołowa oraz instruktaż zespołowy 66
3.2 Ocena procesu tworzenia zespołu pracowniczego w Dziale Sprzedaży Telekomunikacji Polskiej S.A. 74
3.3 Kierunki doskonalenia procesu tworzenia zespołu pracowniczego 77
3.3.1. System doskonalenia pracowników 77
3.3.2. Szkolenie i doskonalenie kadr 86
3.3.3. System ocen pracowników 90
Zakończenie 95
Bibliografia 98
Spis tabel i ilustracji 103
Załączniki 104

Zarządzanie zasobami ludzkimi w koncernie międzynarodowym

praca magisterska z zzl

Wstęp 4
Rozdział I. Znaczenie zarządzania zasobami ludzkimi w organizacji 7
1.1. Pojęcie zarządzania zasobami ludzkimi 7
1.2. Rys historyczny kształtowania się poglądów na zarządzanie personelem 8
1.3. Rodzaje struktur działu personalnego 9
1.4. Modele zarządzania zasobami ludzkimi (polityki kadrowej) 12
1.5. Cele i zadania zarządzania zasobami ludzkimi 16
Rozdział II. Etapy zarządzania zasobami ludzkimi 19
2.1. Planowanie personelu 19
2.2. Rekrutacja personelu 27
2.3. Selekcja kandydatów 30
2.4. Wprowadzenie do pracy 37
2.5. Motywowanie 38
2.6. Szkolenie i doskonalenie 40
Rozdział III. Specyfika zarządzania i organizacji w koncernie międzynarodowym 44
3.1. Ogólna charakterystyka 44
3.2. Typologia 57
3.3. Struktury organizacyjne 63
Rozdział IV. Zasoby ludzkie w koncernie międzynarodowym na przykładzie Venture Industries 67
4.1. Przedmiot działalności, historia, struktura własności w koncernie 67
4.2. Analiza struktury organizacyjnej i polityka jakościowa koncernu 70
4.3. Opis wszystkich dywizji w koncernie, jak również ważniejszych produktów 78
Rozdział V. Analiza badań 83
5.1. Przedmiot i cele badań 83
5.2. Charakterystyka próby badawczej 84
5.3. Omówienie wyników badań 87
Zakończenie 102
Bibliografia 105
Spis tabel 107
Spis rysunków 108
Ankieta 110