Archiwa tagu: część teoretyczna pracy dyplomowej

Czynniki i możliwości kształtowania portfela usług w małym przedsiębiorstwie

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział I. Cechy i funkcjonowanie rynku usług 2
1.1. Istota i cechy usług 2
1.2. Rodzaje usług i specyfika procesu usługowego 13
1.3. Odrębności marketingu usług 18

Rozdział II. Specyfika usług profesjonalnych 24
2.1. Cechy usług profesjonalnych 24
2.2. Znaczenie usług profesjonalnych w gospodarce 30
2.3. Działalność marketingowa na rynku usług profesjonalnych 34

W miarę jak świat biznesu zaczyna coraz bardziej obsesyjnie reagować na kwestię zarządzania relacjami z klientem, to właśnie lojalność klienta staje się centralnym punktem działań wszystkich osób zajmujących się sprzedażą, marketingiem, obsługą, usługą.[1]

Skuteczność działania na rynku wymaga od przedsiębiorstwa umiejętnego dostosowywania się do oczekiwań i zachowań nabywców, antycypowania tych zachowań i życzeń, a nawet ich kreowania. Dotyczy to przede wszystkim usług.[2]

[1] J. Frazen – Robinson, Jak wykorzystać lojalność klienta? [w:] Biznes, J. Witecka (red.), Tom I, PWN, Biblioteka Gazety Wyborczej, Warszawa 2007, s. 104

[2] K. Mazurek – Łopacińska, Zachowania nabywców I ich konsekwencje marketingowe, PWE, Warszawa 2003, s. 11

Analiza zarządzania personelem przedsiębiorstwa

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ 1. PODSTAWOWE POJĘCIA ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM PERSONELEM 3
1.1 Aspekty zarządzania personelem 3
1.2 Funkcje zarządzania kadrami 5
1.3 Struktura zatrudnienia oraz wydajność pracy 7
1.4 Rola marketingu wewnętrznego w kierowaniu personelem 8
1.5 Zasady przeprowadzania analizy zatrudnienia oraz wskaźniki 11
ROZDZIAŁ 2. ELEMENTY ZARZĄDZANIA KADRAMI W PRZEDSIĘBIORSTWIE 18
2.1 Planowanie zatrudnienia 18
2.2 Rekrutacja-nabór selekcja i dobór pracowników 21
2.3 Wynagrodzenie i system ocen 26
2.4 Kształtowanie i rozwój pracowników 30

Analiza wyniku finansowego w przedsiębiorstwie Karcher

część teoretyczna pracy dyplomowej

ROZDZIAŁ I. Główne sprawozdania finansowe 2
1.1. Bilans 7
1.2. Rachunek zysków i strat 10
1.2.1. Wynik operacyjny 12
1.2.2. Wynik finansowy 13
1.2.4. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 13
1.2.5. Wynik brutto 13
1.3. Sprawozdanie pieniężne 14
1.4. Podatek dochodowy od osób prawnych jako element podziału obligatoryjnego wyniku finansowego 17
ROZDZIAŁ II. Elementy składające się na wynik finansowy 21
2.1. Koszty 22
2.2. Przychody 34
2.3. Podział wyniku finansowego 41

Efektywny proces szkolenia pracowników

część teoretyczna pracy dyplomowej

Rozdział 1. Efektywny proces szkolenia pracowników 3
1.1. Szkolenie w strategii rozwoju kadr 3
1.2. Etapy procesu szkolenia 8
1.2.1. Analiza potrzeb szkoleniowych 8
1.2.2. Planowanie i projektowanie szkoleń 13
1.2.3. Przygotowanie materiałów szkoleniowych 13
1.2.4. Przeprowadzenie szkolenia 14
1.2.5. Ocena szkolenia i działania po jego zakończeniu 14
1.3. Metody rozwijania potencjału pracownika 15
1.3.1. Szkolenie indywidualne 15
1.3.2. Dyskusja 15
1.3.3. Gry i symulacje 16
1.4. Rola kierownictwa w procesie szkolenia 16
Rozdział 2. Nowoczesne koncepcje motywowania pracowników 20
2.1. Zarządzanie przez cele 20
2.2. Zarządzanie przez partycypację 23
2.3. Motywacyjna funkcja ocen okresowych 26
2.4. Awans i poszerzenie zakresu pracy 30
2.5. Coaching i mentoring 33
2.6. Płaca według kompetencji 35