System wsparcia dzieci z Domów Dziecka

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZASADY FUNKCJONOWANIA DOMU DZIECKA 5
1.1. Historia i cechy Domu Dziecka 5
1.2. Organizacja i funkcje współczesnego Domu Dziecka 12
1.3. Opieka i wychowanie w Domu Dziecka 15
1.4. Dom Dziecka wobec rodzinnych form opieki 19

ROZDZIAŁ II. RODZINNY DOM DZIECKA 22
2.1. Miejsce rodzinnego domu dziecka wśród innych form opieki i wychowania 22
2.2. Kwalifikacja dzieci do placówki 25
2.3. Zakres działań opiekuńczo- wychowawczych placówki wobec dziecka 26

ROZDZIAŁ III. PODSTAWY METODOLOGICZNE BADAŃ WŁASNYCH 35
3.1. Przedmiot i cel badań 35
3.2. Problem i hipoteza badawcza 36
3.3. Metody i techniki badań 39
3.4. Teren i organizacja badań 48

ROZDZIAŁ IV. ANALIZA I INTERPRETACJA WYNIKÓW BADAŃ 51
4.1. Charakterystyka próby badawczej 51
4.2. Analiza wyników badań 53
4.2.1. System wsparcia dzieci z Domów Dziecka w opinii pracowników placówki 53
4.2.2. System wsparcia dzieci z Donów Dziecka w opinii wychowanków 58

ROZDZIAŁ V. FORMY WSPARCIA DZIECI Z DOMÓW DZIECKA W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 66
5.1. Formy wsparcia dzieci z domów dziecka 66
5.2. Formy wsparcia rodzin wychowanków domów dziecka 70
5.3. Weryfikacja hipotezy i wnioski 77

ZAKOŃCZENIE 78

BIBLIOGRAFIA 80

SPIS TABEL I RYSUNKÓW 82

ZAŁĄCZNIKI 83