Świetlica jako organizator wolnego czasu

Wstęp 3

Rozdział I. Pojęcie i istota świetlicy 5
1.1. Definicja świetlicy 5
1.2. Rodzaje świetlicy 10
1.3. Funkcje świetlicy 13
1.3.1. Funkcja opiekuńcza 14
1.3.2. Funkcja wychowawcza 15
1.3.3. Funkcja społeczna 19
1.3.4. Funkcja dydaktyczna 20

Rozdział II. Zadania i kierowanie świetlicą 26
2.1. Problem kierowania i zarządzania świetlicą 26
2.2. Zadania kierownika świetlicy 30
2.3. Formy i organizacja czasu w świetlicy 35
2.3.1. Czynności dydaktyczne 35
2.3.2. Gry i zabawy 39
2.3.3. Rozwiązywanie trudności wychowawczych 43

Rozdział III. Świetlica jako organizator wolnego czasu. Doświadczenia świetlicy szkolnej w Szkole Podstawowej nr 39 w Gdańsku Wrzeszczu 48
3.1. Charakterystyka świetlicy 48
3.2. Cele świetlicy 50
3.3. Zadania świetlicy 51
3.4. Program świetlicy 54
3.4.1. Cele edukacyjne programu 54
3.4.2. Cele terapeutyczne programu 55
3.4.3. Cele rozwojowe programu 55
3.5. Zabawy, gry psychologiczne, ruchowe w świetlicy 57

Zakończenie 58
Bibliografia 60

Spis tabel 65

Spis fotografii 66