Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym

Wstęp

Rozdział I. Dziecko w wieku wczesnoszkolnym – zakres pojęcia
1.1. Wiek wczesnoszkolny – charakterystyka
1.1.1. Rozwój fizyczny
1.1.2. Rozwój społeczny
1.1.3. Rozwój emocjonalny
1.2. Problemy wieku wczesnoszkolnego
1.3. Formy organizowania czasu wolnego dziecka

Rozdział II. Telewizja i jej rola w kształtowaniu osobowości dziecka w wieku wczesnoszkolnym
2.1. Pojęcie telewizji
2.2. Telewizja jako środowisko wychowawcze
2.2.1. Rodzaje i specyfika wpływu oraz czynniki warunkujące jego skuteczność i zasięg
2.2.2. Odbiór treści prospołecznych i aspołecznych przez dzieci – reklama
2.2.3. Dziecko przed telewizorem – aspekt pedagogiczny problematyki
2.2.4. Rola wzorów osobowych i sytuacji w kształtowaniu postaw
2.3. Wpływ telewizji na rozwój dziecka: zdrowotny, emocjonalny, intelektualny
2.4. Postawy rodziców wobec telewizji

Rozdział III. Wpływ telewizji na psychikę i rozwój dziecka w wieku wczesnoszkolnym.
Metodologia i wyniki badań własnych
3.1. Metodologia badań
3.1.1. Przedmiot i cel badań
3.1.2. Problemy i hipotezy badawcze
3.1.3. Metody, techniki i narzędzia badawcze
3.1.4. Teren badań i grupa badawcza
3.2. Wyniki badań własnych
3.2.1. Wpływ telewizji na rozwój fizyczny dziecka
3.2.2. Wpływ telewizji na rozwój psychiczny dziecka
3.3. Podsumowanie i wnioski

Zakończenie
Bibliografia
Spis tabel
Spis rysunków
Załącznik