Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i czynniki rozwoju lokalnego 4
1.1. Pojęcie rozwoju lokalnego a polityka rozwoju gminy 4
1.2. Czynniki rozwoju lokalnego 11
1.3. Sposoby monitorowania polityki rozwoju lokalnego 21

Rozdział II. Strategia rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy 25
2.1. Istota i tworzenie dokumentu strategicznego 25
2.2. Budowa strategii rozwoju 33
2.3. Znaczenie strategii dla rozwoju lokalnego 39

Rozdział III. Strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.1. Struktura społeczna i gospodarcza gminy miejskiej Świeradów-Zdrój 43
3.2. Strategia gminy 53
3.3. Ocena realizacji zadań strategicznych 61

Zakończenie 62
Bibliografia 64
Spis tabel 67
Spis rysunków 68

Wstęp

Każda jednostka samorządu terytorialnego powinna podejmować swoje stra­tegiczne i znaczące dla jej funkcjonowania decyzje na podstawie stworzonej i zaakceptowanej strategii rozwoju. Dotyczy to również decyzji odnoszących się do sfery inwestycyjnej. Takie długookresowe podejście do realizacji i wykonywania różnych zadań umożliwi przejrzystość, łatwość oraz możliwość kontynuowania podjętych bądź zaplanowanych wcześniej zadań, jak również ułatwi efektywne wykorzystanie publicznych środków pieniężnych. Wysoce nieprawidłowe jest rozpoczynanie i prowadzenie działań inwestycyjnych wskutek potrzeby chwili czy presji określonej grupy społecznej, może bowiem doprowadzić do błędnych rozwiązań, marnotrawstwa środków pieniężnych czy w najgorszym scenariuszu do problemów z obsługą zaciągniętego zadłużenia (w przypadku finansowania działań inwestycyjnych z zewnętrznych środków pieniężnych). Wymienione przesłanki powodują, iż jednostki samorządu terytorialnego konstruują założenia dotyczące prowadzonej przez siebie polityki inwestycyjnej i z różnym skutkiem i natężeniem próbują ją realizować w praktyce.

Wydatki inwestycyjne determinują w znacznej mierze poziom wzrostu gospodarczego danego terenu czyjego rozwój. Niestety nie zawsze polityka inwestycyjna może być prowadzona zgodnie ze strategią rozwój u czy oczekiwaniami społecznymi. Wpływ na to mogą mieć: sytuacja finansowa danej jednostki samorządu terytorialnego oraz pilność i konieczność dokonywania niektórych wydatków przed innymi.

Istotnym czynnikiem są również ludzie, których umiejętności oraz aktywność w znacznym stopniu warunkują założenia dotyczące polityki inwestycyjnej danej jednostki samorządu terytorialnego. Zasadą jest, iż pośpiech w inwestowaniu (gdy nie są spełnione wszystkie przesłanki, od których uzależniona jest realizacja inwestycji) niekorzystnie wpływa na możliwość realizacji strategii rozwojowej JST.

Zarówno w teorii, jak i w działalności praktycznej nie ma jednoznacznie zdefiniowanego pojęcia rozwoju lokalnego. Sam termin rozwój lokalny nie ma jednoznacznej wykładni i jest pojęciem nieprecyzyjnym, wieloznacznym oraz ma zabarwienie ideologiczne, chociaż w praktyce funkcjonuje jako termin obiegowy. Z tego powodu w wielu definicjach i określeniach precyzujących zagadnienie rozwoju lokalnego zwraca się uwagę, że jest to proces społeczny i autonomiczny, co oznacza, że przebiega pod wpływem sił społecznych i mechanizmów rynkowych, które tylko częściowo mogą być modyfikowane przez władze samorządowe i inne podmioty funkcjonujące w otoczeniu lokalnym. Jednocześnie podkreśla się, że rozwój lokalny jest procesem społecznym. Polega bowiem na aktywności społeczności lokalnej i uaktywnianiu postaw prorozwojowych oraz tworzeniu instytucji społecznych zaangażowanych w ten cel. Podstawowym dążeniem w realizacji rozwoju lokalnego jest tworzenie nowych miejsc pracy dla lokalnego systemu terytorialnego oraz jego kompleksowe kształtowanie umożliwiające osiągnięcie jak najlepszych warunków życia i dochodów w lokalnych środowiskach przez wykorzystanie lokalnych zasobów rozwoju .

Celem niniejszej pracy jest ukazanie znaczenia strategii rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca składa się z trzech rozdziałów:

W rozdziale pierwszym przedstawiona została istota rozwoju lokalnego.

Rozdział drugi ukazuje strategię rozwoju gmin jako narzędzie polityki rozwoju gminy.

W rozdziale trzecim zaprezentowana została strategia rozwoju gminy miejskiej Świeradów Zdrój.

Praca została napisana w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne, informacje zawarte na stronach internetowych oraz w oparciu o materiały udostępnione przez Urząd Miasta Świeradów- Zdrój.