Strategiczna Karta Kontroli na przykładzie przedsiębiorstwa X

Wstęp 2

Rozdział I. Strategiczna Karta Kontroli Wyników jako narzędzie planowania rozwoju zasobów ludzkich 4
1.1. Zarządzanie zasobami ludzkimi 4
1.2. Strategia przedsiębiorstwa 22
1.3. Idea Strategicznej Karty Wyników (Balanced Scorecard) 25
1.3.1. Różne zastosowania Balanced Scorecard 28
1.3.2. Tworzenie Balanced Scorecard 33
1.3.3. Perspektywa rozwoju w Strategicznej Karcie Wyników 44

Rozdział II. Charakterystyka zakładu 46
2.1. Opis koncernu 46
2.2. Opis przedsiębiorstwa 50
2.2.1. Historia zakładu 50
2.2.2. Struktura organizacyjna 52

Rozdział III. Strategiczna Karta Kontroli – doświadczenia Koncernu X 65
3.1. Kodeks postępowania Koncernu X 65
3.2. Zakres zastosowania koncepcji Balanced Scorecard w Koncernie X 67
3.3. Podsumowanie i wnioski 74

Zakończenie 77
Bibliografia 79
Spis tabel i rysunków 81