Spółka z o.o jako przedsiębiorca

Wstęp

Rozdział I. Przedsiębiorca w prawie polskim i prawie wspólnotowym

1.1.Pojęcie działalności gospodarczej w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.2.Pojęcie przedsiębiorcy.
1.3.Pojęcie przedsiębiorcy w świetle ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
1.4.Pojęcie przedsiębiorcy w ustawach odrębnych.
1.5.Przedsiębiorca w rozumieniu prawa wspólnotowego.
1.6.Klasyfikacja przedsiębiorców.

Rozdział II. Czynności wymagane do utworzenia spółki z o.o

2.1.Status prawny spółki z o.o
2.2.Przyczyny utworzenia spółki z o.o
2.3.Umowa spółki z o.o podstawą jej utworzenia.
2.4.Wniesienie kapitału zakładowego.
2.5. Ustanowienie organów spółki z o.o
2.6.spółka z o.o w organizacji-wpis spółki z o.o do KRS – rejestru przedsiębiorców.

Rozdział III. Organy w spółce z o.o i zakres ich kompetencji.

3.1.Zgromadzenie wspólników.
3.2.Zarząd.
3.3.Organy nadzoru.

Rozdział IV. Odpowiedzialność za zobowiązania spółki z o.o.

Rozdział V. Zakończenie działalności gospodarczej przez spółkę z o.o
5.1.Przyczyny rozwiązywania spółki.
5.2.Postępowanie likwidacyjne.
5.3.Upadłość spółki z o.o

Zakończenie
Bibliografia