Społeczne aspekty zarządzania i reagowania kryzysowego

koncepcja pracy magisterskiej oraz jej część teoretyczna

Rozdział 1. Zarządzanie kryzysowe w literaturze przedmiotu 1
1. Pojęcia z zakresu zarządzania kryzysowego 1
1.1. Kryzys 1
1.2. Zagrożenia 2
1.3. Sytuacja kryzysowa 4
1.4. Zarządzanie kryzysowe 4
2. Rodzaje zagrożeń 5
2.1. Zagrożenia naturalne 5
2.2. Zagrożenia techniczne 6
2.3. Inne zagrożenia 7
3. Geneza zarządzania kryzysowego 9
4. Podstawowe założenia i zasady kierowania w sytuacjach kryzysowych 12
4.1. Fazy zarządzania kryzysowego 12
4.2. Zadania zarządzania kryzysowego 15
4.3. Plany reagowania kryzysowego i ich rodzaje 16
5. Zarządzanie kryzysowe w Polsce 18
5.1. Struktura służb związanych z zarządzaniem kryzysowym na poszczególnych szczeblach 18
5.2. Rola administracji i samorządów terytorialnych w warunkach kryzysu 22
6. Relacje między bezpieczeństwem i obronnością 25
6.1. Sposoby interpretowania zagadnienia bezpieczeństwa 25
6.2. Modele bezpieczeństwa 28

Koncepcja pracy

  1. Uzasadnienie potrzeby podjęcia badań oraz przyjęte założenia teoretyczne
  2. Przedmiot badań
  3. Cel badań
  4. Ogólny problem badawczy i problemy szczegółowe
  5. Metoda, techniki, narzędzia badawcze
  6. Teren i organizacja badań
  7. Harmonogram realizacji przedsięwzięcia badawczego
  8. Projekt planu pracy
  9. Literatura