Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w powiecie siedleckim

Wstęp 3

Rozdział I. Zmiany w otoczeniu biznesu spowodowane akcesją Polski do Unii Europejskiej 6
1. Podstawy prawne funkcjonowania MSP w Unii Europejskiej 6
2. Korzystanie z unijnych instrumentów pomocy 16
3. Innowacyjność i technologia 21
4. Obowiązkowe dostosowania do norm i przepisów unijnych 23

Rozdział II. Działania wspierające małych i średnich przedsiębiorców z wykorzystaniem środków UE 27
1. Znaczenie małej i średniej przedsiębiorczości dla społeczeństwa i gospodarki 27
2. Fundusze strukturalne Unii Europejskiej z punktu widzenia wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 31
2.1. Sektorowy Program Operacyjny – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw 32
2.2.Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich 34
3. Krajowe programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 35
4. Regionalne Programy wspierania małej i średniej przedsiębiorczości 39

Rozdział III. Rozwój małej i średniej przedsiębiorczości w powiecie siedleckim 46
1. Położenie i charakterystyka miasta – powiatu 46
2. Mała i średnia przedsiębiorczość w latach 2000 – 2006 52
3. Działania wspierające małą i średnią przedsiębiorczość 58

Zakończenie 64
Bibliografia 66