Rola związków zawodowych w zakładzie pracy – na przykładzie Związku Zawodowego Jedności Górniczej

Wstęp 3

Rozdział I. Związek Zawodowy Jedności Górniczej w świetle prawa pracy 5
1.1. Definicja związku zawodowego 5
1.2. Typologia związków zawodowych 7
1.3. Zasady funkcjonowania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 13
1.3.1. Wolności związkowe 13
1.3.1.1. Swoboda tworzenia i przystępowania do związków zawodowych 14
1.3.1.2. Samorządność i niezależność związków zawodowych 17
1.4. Zasady powstania Związku Zawodowego Jedności Górniczej 21
1.5. Działalność Związku Zawodowego Jedności Górniczej 24

Rozdział II. Charakterystyka zakładowej organizacji związkowej 29
2.1. Definicja i uprawnienia zakładowej organizacji związkowej 29
2.1.1. Pracownicza partycypacja 31
2.1.2. Uprawnienia załogi 38
2.2. Rodzaje zakładowych organizacji związkowych 39
2.2.1. Reprezentatywna zakładowa organizacja związkowa 39
2.2.2. Międzyzakładowa organizacja związkowa 41
2.3. Struktura zakładowej organizacji związkowej 42
2.4. Organizacje pracodawców 43

Rozdział III. Spory zbiorowe w zakładach pracy 50
3.1. Definicja sporu zbiorowego 50
3.2. Wszczęcie i etapy sporu zbiorowego 54
3.3. Typy sporów zbiorowych 59
3.4. Odpowiedzialność za naruszenie ustawy w świetle Prawa pracy 63

Rozdział IV. Metodologia badań własnych 65
4.1. Metodologia badania 65
4.1.1. Przedmiot i cel badania 65
4.1.2. Problemy i hipotezy badawcze 66
4.1.3. Metody badań 73
4.2. Charakterystyka próby badawczej 76

Rozdział V. Pobudki przynależności do Związku Zawodowego Jedności Górniczej i jego znaczenie w świetle wyników badań własnych 78
5.1. Wyniki badania ankietowego 78
5.2. Wnioski 90

Zakończenie 92
Bibliografia 94
Spis rysunków 97
Aneks 99