Relacje między zachowaniem a sukcesem w nauce edukacji plastycznej uczniów klasy III

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. NAUCZYCIEL I JEGO ROLA W PROCESIE EDUKACJI 4
1.1. Edukacja – zakres pojęciowy 4
1.2. Cele kształcenia 10
1.3. Istota edukacji plastycznej 21
1.4. Rola nauczyciela 23

ROZDZIAŁ II. METODOLOGICZNE PODSTAWY BADAŃ WŁASNYCH 28
2.1. Przedmiot i cel badań 28
2.2. Problemy i hipotezy badawcze 29
2.3. Metody i techniki badań 33
2.4. Organizacja badań 34
2.5. Charakterystyka próby badawczej 35

ROZDZIAŁ III. RELACJE MIĘDZY ZACHOWANIEM A SUKCESEM ZACHODZĄCE W NAUCE EDUKACJI PLASTYCZNEJ UCZNIÓW KLASY III W ŚWIETLE WYNIKÓW BADAŃ WŁASNYCH 37
4.1. Analiza wyników badań 37
4.2. Wnioski 43
ZAŁĄCZNIK NR 1 45

ZAKOŃCZENIE 48

BIBLIOGRAFIA 50

SPIS TABEL 53