Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym

Wstęp 4

Rozdział I. Socjalizacja a rodzina– istota i zakres znaczeniowy pojęć 6
1.1. Socjalizacja – zagadnienia terminologiczne 6
1.2. Rodzina – koncepcje definicyjne 14
1.2.1. Rodzina i jej podstawowe funkcje 14
1.2.2. Rodzina współczesna; ważniejsze cechy i kierunki zmian 23
1.2.3. Zagadnienia socjalizacji w rodzinie 27

Rozdział II. Wiek przedszkolny jako ważny etap socjalizacji dziecka w rodzinie 36
2.1. Charakterystyka wieku przedszkolnego 36
2.2. Społeczna sytuacja rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym 44
2.3. Poznawanie siebie i otoczenia 47
2.4. Sytuacja wychowawcza dziecka 51
2.4.1. Środowisko domowe 51
2.4.2. Styl wychowania 52
2.4.3. Struktura rodziny 53
2.4.4. Rodzeństwo 55

Rozdział III. Metodologia badań własnych 57
3.1. Przedmiot i cel badań 57
3.2. Problemy i hipotezy badawcze 58
3.3. Metody i techniki badań 60
3.4. Dobór grupy badanej 61
3.5. Organizacja i przebieg badań 63

Rozdział IV. Rola rodziny w socjalizacji dziecka w wieku przedszkolnym – wyniki badań własnych 65
4.1. Wyniki badań 65
4.2. Miejsce i rola rodziny w życiu przedszkolaka 73
4.2.1. Obszary zmian rozwojowych 73
4.2.2. Zmiany w sferze poznawczej 74
4.2.3. Zmiany w sferze emocjonalnej a początki refleksji i utrata dziecięcej spontaniczności 75
4.2.4. Uczenie się ról 76
4.3. Podsumowanie i ocena wyników badań własnych 78
4.4. Wnioski i postulaty dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym 80

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis rysunków 91
Spis tabel 92
Spis wykresów 93
Załącznik 94