Rola współczesnej rodziny w zaspokajaniu potrzeb dziecka

Wstęp 2

Rozdział I. Pojęcie i istota rodziny 4
1.1. Rodzina – zakres pojęcia 4
1.2. Funkcje rodziny 6
1.3. Dziecko a rodzina: interakcje, stosunki, rozwój 11
1.3.1. Rodzinne uwarunkowania rozwoju osobowości jednostki 11
1.3.2. Założenia wyjściowe badań nad rodziną 12
1.3.3. Paradygmat teoretyczny badań nad związkiem między rodziną, jej funkcjonowaniem i rozwojem a jednostką i jej rozwojem indywidualnym 15
1.3.4. Rozwój psychiczny jednostki w rodzinie 17
1.3.5. Doświadczenie i jego rola w procesach rozwoju psychicznego jednostki 18
1.3.6. Stosunki międzyosobowe, społeczne role rodzinne i pozycje zajmowane w rodzinie a rozwój jednostki 22

Rozdział II. Znaczenie i zaspokajanie potrzeb dziecka 25
2.1. Istota dziecięcych potrzeb 25
2.2. Dorosły sposób myślenia o dzieciach 28
2.3. Rozwój przywiązania w rodzinie 29
2.3.1. Istota i funkcje przywiązania 29
2.3.2. Droga rozwoju 36
2.3.3. Przywiązanie bezpieczne i pozabezpieczne 38
2.4. Zaspokajanie potrzeb dziecka w rodzinie 45

Rozdział III. Metodologia badań własnych 47
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 47
3.2. Przedmiot i cel badan 50
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 51
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 57
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 58
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 61

Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 65

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski końcowe 77
5.1. Analiza wyników badań 77
5.2. Wnioski 83

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 91
Spis rysunków 92
Spis schematów 94
Aneks 95