Rola organizacji pozarządowych w zwalczaniu ubóstwa

Wstęp 2

Rozdział 1. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 4
1.1. Pojęcie, istota i rodzaje ubóstwa 4
1.2. Podejścia do problemu ubóstwa 9
1.3. Przyczyny ubóstwa 11
1.4. Uwarunkowania ubóstwa w Polsce 19

Rozdział 2. Sposoby pomiaru ubóstwa 24
2.1. Określenie granicy ubóstwa 24
2.2. Badanie skali, zasięgu i głębokości ubóstwa 32
2.3. Wybrane mierniki poziomu życia ludności 37

Rozdział 3. Organizacje pozarządowe – podstawowe zagadnienia 45
3.1. Istota organizacji pożytku publicznego 45
3.1.1. Instytucje publiczne jako organizacje niekomercyjne 45
3.1.2. Organizacje pozarządowe jako organizacje niekomercyjne 50
3.2. Finansowanie działalności instytucji publicznych 56
3.3. Finansowanie działalności organizacji pozarządowych 61

Rozdział 4. Działalność wybranych instytucji pozarządowych zajmujących się zwalczaniem ubóstwa w Polsce 65

Zakończenie 85
Bibliografia 87
Spis tabel 96