Roczne sprawozdanie finansowe jako źródło informacji o sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Wstęp 2

Rozdział I. Istota sprawozdawczości finansowej (zagadnienia teoretyczne) 4
1.1. Pojęcie, cel, cechy i funkcje sprawozdawczości finansowej 4
1.2. Pojęcie, zakres oraz zasady rachunkowości stosowane przy sporządzaniu sprawozdania finansowego 6
1.3. Ogólna charakterystyka elementów sprawozdania finansowego 15
1.4. Odbiorcy informacji pochodzących z rocznego sprawozdania finansowego i ich potrzeby informacyjne 23

Rozdział II. Istota analizy finansowej przedsiębiorstwa (zagadnienia teoretyczne) 25
2.1. Pojęcie, cel, kierunki i metody analizy finansowej 25
2.2. Pionowa i pozioma analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat 29
2.3. Analiza bilansu oraz rachunku zysków i strat z wykorzystaniem wskaźników 39
2.4. Analiza rachunku przepływów pieniężnych 42

Rozdział III. Kryteria oceny sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.1. Ogólne wiadomości o analizie sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 46
3.2. Systemy wskaźników na potrzeby sytuacji finansowej przedsiębiorstwa 49
3.3. Metody oceny sytuacji finansowej 61

Rozdział IV. Identyfikacja i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa badanego 66
4.1. Ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa badanego 66
4.2. Prezentacja materiału liczbowego i jego interpretacja 71
4.3. Wnioski i propozycje 77

Zakończenie 86
Bibliografia 88
Spis tabel i rysunków 90