Rekrutacja i selekcja pracowników w przedsiębiorstwie

SŁOWA KLUCZOWE 2
STRESZCZENIE 3
WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I. ZAGADNIENIA TEORETYCZNE 6
1.1. Geneza, rola i znaczenie, cele zarządzania zasobami ludzkimi 6
1.2. Rekrutacja kandydatów na pracowników w firmie 15
1.2.1. Znaczenie procesu rekrutacji 15
1.2.2. Źródła i formy rekrutacji (rekrutacja zewnętrzna, wewnętrzna) 20
1.3. Selekcja kandydatów na pracowników w firmie 27
1.4. Metody i techniki selekcyjne 28

ROZDZIAŁ II. SELEKCJA – ISTOTA I ZAKRES ZNACZENIOWY POJĘCIA 32
2.1. Dokumenty aplikacyjne 32
2.2. Wywiad 38
2.3. Referencje 40
2.4. Testy 42
2.4.1. Testy zdolności 42
2.4.2. Symulacje pracy 43
2.4.3. Testy psychologiczne 44
2.4.4. Szczególne wymagania stawiane testom psychologicznym 46
2.4.5. Przykłady polskich testów psychologicznych 48
2.4.6. Testy medyczne 50

ROZDZIAŁ III. EFEKTYWNOŚĆ I OCENA SELEKCJI JAKO METODY REKRUTACYJNE 52
3.1. Kwestia „złudzenia” w doborze i ocenie personelu 52
3.2. Trafność metod selekcji oraz koszt ich zastosowania 56
3.3. Przykłady procedur selekcyjnych stosowanych w polskich firmach 61

ZAKOŃCZENIE 69
BIBLIOGRAFIA 71
SPIS TABEL 74
SPIS RYSUNKÓW 75

Streszczenie

W niniejszej pracy poruszone są zagadnienia związane z rekrutacją i selekcją pracowników w przedsiębiorstwie.

Praca składa się z trzech rozdziałów.

W pierwszym rozdziale opisane są zagadnienia wprowadzające, a więc: geneza, rola i znaczenie, cele zarządzania zasobami ludzkimi, rekrutacja kandydatów na pracowników w firmie, znaczenie procesu rekrutacji, źródła i formy rekrutacji (rekrutacja zewnętrzna, wewnętrzna) oraz selekcja kandydatów na pracowników w firmie.

W drugim rozdziale zaprezentowana jest istota i zakres znaczeniowy pojęcia selekcja, a więc: dokumenty aplikacyjne, wywiad, referencje, testy zdolności, symulacje pracy, testy psychologiczne, szczególne wymagania stawiane testom psychologicznym, przykłady polskich testów psychologicznych oraz testy medyczne.

W trzecim rozdziale przedstawiona jest efektywność i ocena selekcji jako metody rekrutacyjne, a więc: kwestia „złudzenia” w doborze i ocenie personelu, trafność metod selekcji oraz koszt ich zastosowania oraz przykłady procedur selekcyjnych stosowanych w polskich firmach.