Projekt monitorowania systemu ekonomiczno-finanansowego np. firmy ZAK

Wstęp
1. Charakterystyka firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.
1.1. Historia powstania firmy
1.2. Podstawowe dane o firmie
1.3. Zakres działalności firmy
2. Istota i rola analizy ekonomicznej
2.1.  Pojęcie, zakres i rodzaje analiz ekonomicznych
2.2. Zadania i cel sporządzania analiz ekonomicznych
2.3. Podstawowe źródła informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy sytuacji ekonomiczno-finansowej firmy
2.3.1. Bilans
2.3.2. Rachunek wyników
3. Elementy metodyki badania i oceny sytuacji ekonomiczno – finansowej przedsiębiorstwa
3.1.  Wynik finansowy jako podstawowy miernik oceny działalności przedsiębiorstwa
3.1.1. Pojęcie i elementy składowe wyniku finansowego
3.1.2. Ocena wyniku finansowego
3.2. Analiza sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstwa
3.3. Wskaźnikowa analiza sytuacji ekonomiczno- finansowej przedsiębiorstwa
3.3.1. Istota analizy wskaźnikowej
3.3.2. Analiza płynności finansowej
3.3.3. Analiza zadłużenia
3.3.4. Analiza rentowności
3.3.5. Analiza sprawności działania
3.4. Analiza finansowa firmy ZAK-SYSTEM
3.4.1. Ocena wyniku finansowego firmy
Rok 1999
3.4.2. Ocena majątkowej i finansowej sytuacji firmy
3.4.3. Wskaźnikowa analiza sytuacji ekonomiczno ? finansowej firmy ZAK-SYSTEM Sp. z o.o.
4. Kontroling jako model monitorowania systemu ekonomiczno ? finansowego firmy
4.1. Kontrolingowa koncepcja zarządzania podmiotem gospodarczym.
4.2. Narzędzia kontrolingu.
4.3. Kontroling finansowy
4.4. Systemy informatyczne kontrolingu finansowego
4.5. Projekt monitorowania systemu ekonomiczno ? finansowego firmy ZAK-SYSTEM Sp. Z o.o.
Zakończenie
Spis tabel
Spis rysunków
Bibliografia