Problematyka oddziaływania telewizji na rodzinę

Wstęp 2

Rozdział I. Istota i struktura rodziny 5
1.1. Pojęcie rodziny 5
1.2. Funkcje rodziny 7
1.3. Rodzaje rodzin 10
1.4. Zaburzenia w funkcjonowaniu rodziny 15
1.5. Rodzina współcześnie 21
1.6. Medialny obraz współczesnej rodziny 23
1.7. Czynniki wpływające na obraz współczesnej rodziny 26
1.7.1. Czynniki ekonomiczne 26
1.7.2. Czynniki społeczne 29

Rozdział II. Telewizja- zakres pojęciowy 32
2.1. Pojęcie i język telewizji 32
2.2. Aspekt pedagogiczny problematyki telewizji 40
2.3. Wpływ mass mediów na kształtowanie postaw 44

Rozdział III. Metodologia badań własnych 52
3.1. Charakterystyka badań pedagogicznych 52
3.2. Przedmiot i cel badań 54
3.3. Problemy i hipotezy badawcze 55
3.4. Zmienne i ich wskaźniki 60
3.5. Metody, techniki i narzędzia badawcze 62
3.6. Charakterystyka badanej zbiorowości 65
Rozdział IV. Wyniki badań i ich omówienie 68

Wnioski 78
Bibliografia 82
Spis rysunków 87
Aneks 88