Program PHARE – zasady i realizacja w warunkach polskich

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ISTOTA I ZNACZENIE FUNDUSZY EUROPEJSKICH 4
1.1. Cele i zadania polityki strukturalnej Unii Europejskiej 4
1.2. Instrumenty polityki regionalnej oraz źródła finansowania 7
1.3. Rola funduszy europejskich w finansowaniu działalności przedsiębiorstw 20

ROZDZIAŁ II. MIEJSCE PROGRAMU PHARE W FUNDUSZACH PRZEDAKCESYJNYCH 24
2.1. Rodzaje funduszy przedakcesyjnych 24
2.2. Znaczenie programu PHARE 36
2.3. Zarządzanie programem PHARE w Polsce 41
2.4. Ewolucja programu PHARE w Polsce 42

ROZDZIAŁ III. REALIZACJA PHARE W POLSCE 46
3.1. Geneza Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 46
3.2. Cele Krajowego Funduszu Dotacji Inwestycyjnych 47
3.3. Realizacja działań w zakresie programu PHARE 47
3.3.1. Dotacje na usługi doradcze 47
3.3.2. Dotacje na inwestycje 47
3.3.3. Dotacje na wspieranie przedsiębiorczości w Polsce 50

ZAKOŃCZENIE 69

BIBLIOGRAFIA 71

SPIS TABEL 74

SPIS SCHEMATÓW 75