Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej

Streszczenie 3

Wstęp 5
Rozdział I. Pojęcie i zakres przedmiotowy prawa pracy 7
1.1. Istota prawa pracy 7
1.2. Przedmiot prawa pracy 10
1.3. Źródła prawa pracy oraz inne źródła praw i obowiązków w stosunkach pracy 12
1.3.1. Ustawowe prawo pracy 12
1.3.2. Autonomiczne prawo pracy 19

Rozdział II. Związki zawodowe, załoga i organizacje pracodawców 27
2.1. Pojęcie związku zawodowego 27
2.2. Wolności związkowe 29
2.3. Typy organizacji związkowych 35
2.4. Zakładowa organizacja związkowa 37
2.5. Załoga jako przedmiot zbiorowych stosunków pracy 40

Rozdział III. Pracodawca i organizacje związkowe w tworzeniu prawa pracy na przykładzie Związku Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej 48
3.1. Cele i zadania ZPNOZ 48
3.2. Statut ZPNOZ 49
3.3. Struktura zarządu ZPNOZ 53
3.4. Oddziały ZPNOZ 54
3.5. Związek Pracodawców Niepublicznej Opieki Zdrowotnej a tworzenie prawa pracy 56

Zakończenie 61

Bibliografia 63

Spis tabel 68

Załącznik 69