Problemy bezrobocia w Polsce wynikające z procesów transformacji polskiej gospodarki

Wstęp 2
Rozdział I. Transformacja systemowa w Polsce 4
1.1. Główne cele transformacji 4
1.2. Pojęcie transformacji 9
1.3. Makroekonomiczne uwarunkowania zjawiska bezrobocia 14
1.4. Skutki społeczno-gospodarcze reform 18
Rozdział II. Ogólna charakterystyka zjawiska bezrobocia 23
2.1. Bezrobocie – zagadnienia wstępne 23
2.2. Przyczyny powstawania 25
2.3. Rodzaje bezrobocia 29
2.4. Pozytywne i negatywne skutki bezrobocia 32
2.5. Aktywne i pasywne sposoby walki z bezrobociem 35
Rozdział III. Regionalne zróżnicowanie zjawiska bezrobocia w Polsce 45
3.1. Wielkość i dynamika zmian bezrobocia w Polsce w latach 1990 – 2005 46
3.2. Struktura wiekowa i zawodowa osób bezrobotnych w Polsce 51
3.3. Bezrobocie w Polsce na tle UE 56
3.4. Perspektywy zmian na rynku pracy w Polsce po wstąpieniu do UE 60
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis rysunków 71