Pomoc instytucjonalna osobom niepełnosprawnym

Wstęp 3

Rozdział I. Charakterystyka osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie 5
1.1. Pojęcie i rodzaje niepełnosprawności 5
1.2. Istota niepełnosprawności intelektualnej 9
1.3. Spostrzeganie osób niepełnosprawnych intelektualnie 12
1.4. Istota choroby psychicznej 19

Rozdział II. DPS jako forma opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi intelektualnie 22
2.1. Cele i funkcje pomocy społecznej 22
2.2. Organizacja pomocy społecznej 25
2.3. Istota i zadania Domu Pomocy Społecznej 28
2.4. Dom Pomocy Społecznej jako instytucja opieki nad osobami chorymi psychicznie i niepełnosprawnymi 30

Rozdział III. Metodyka badania własnego 32
3.1. Przedmiot, cel, problemy badawcze 32
3.2. Metoda, technika badawcza 35
3.3. Teren, organizacja badania 36

Rozdział IV. Działalność DPS w Lesznowoli 37
4.1. Cele i zadania DPS, zakres świadczonych usług, warunki materialne sprawowania opieki 37
4.1.1. Zadania poszczególnych działów 40
4.2. Charakterystyka stanu zdrowia i sytuacji socjalnej mieszkańców 45
4.3. Prawa i obowiązki mieszkańca 48
4.4. Zajęcia grupowe 51
4.5. Zajęcia indywidualne 53
4.6. Ocena standaryzacyjna domu 53
Rozdział V. Autorska koncepcja usprawnienia działalności badanego DPS 55

Zakończenie 60

Bibliografia 62

Spis tabel 64

Aneks 65