Podnoszenie kwalifikacji kadry zarządczej

Wstęp 2
Rozdział 1. Istota i znaczenie kompetencji oraz kwalifikacji zawodowych 4
1.1. Struktura kompetencji 4
1.2. Analizowanie pracy i wymagań kwalifikacyjnych 7
1.3. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników 10
1.3.1. Formy doskonalenia zawodowego 13
1.3.2. Zasady i metody doskonalenia zawodowego 15
1.4. Podnoszenie kwalifikacji jako podstawa rozwoju zawodowego pracownika 20
Rozdział 2. Strategie profesjonalnego zarządzania rozwojem zasobów ludzkich 22
2.1. Czynniki determinujące strategię rozwoju zasobów ludzkich 22
2.2. Proces rozwoju pracowników 26
2.3. Plany szkoleniowe a plany uczenia się oraz procesy zarządzania rozwojem i karierą 29
2.4. Sukcesy w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.1. Profesjonalne metody w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 34
2.4.2. Mierniki sukcesu w pracy działu rozwoju zasobów ludzkich 36
Rozdział 3. Szkolenia kadry zarządzającej w przedsiębiorstwie 40
3.1. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych 40
3.1.1. Określenie celów szkoleniowych 43
3.1.2. Projektowanie szkoleń 53
3.2. Raport ze szkolenia 55
3.3. Monitorowanie i ocena efektów szkoleń 56
Zakończenie 64
Bibliografia 66
Spis tabel i rysunków 69