Perspektywy rozwoju prywatnych funduszy inwestycyjnych na przykładzie Investors TFI SA.

Wstęp 3

Rozdział I. Teoria analizy strategicznej przedsiębiorstwa 5
1. Analiza makrootoczenia 5
2. Analiza otoczenia konkurencyjnego 9
2.1. Zasady wyodrębniania sektora 9
2.2. Analiza pięciu sił konkurencji 11
2.3. Pozostałe metody 15
3. Analiza potencjału strategicznego firmy 16
3.1. Bilans strategiczny przedsiębiorstw 16
3.2. Analiza kluczowych czynników sukcesu 17
3.3. Analiza łańcucha wartości 21
3.4. Benchmarking 22
4. Analiza SWOT i inne metody prezentacji pozycji strategicznej przedsiębiorstwa 23
4.1. Analiza SWOT 23
4.2. Analiza PEST 25
4.3. Pozostałe metody 26
5. Podsumowanie 28

Rozdział II. Analiza Investors TFI SA. 30
1. Geneza powstania 30
2. Oferta produktowa 34

Rozdział III. Analiza strategiczna Investors TFI SA 40
1. Analiza PEST 40
2. Analiza pięciu sił konkurencji 53
3. Analiza łańcucha wartości 53
4. Analiza SWOT 58
5. Propozycje kierunków i możliwości rozwoju 61

Zakończenie 64

Bibliografia 67

Spis tabel 69

Spis rysunków 70