Perspektywy członkostwa Polski w strefie euro

Wstęp 3

Rozdział I. Współpraca walutowa w Europie „od Bretton Woods do Raportu Komitetu Delorsa” 5
1.1. Integracja walutowa do 1979 roku 5
1.2. Europejski System Walutowy – przyczyny powstania i funkcjonowania. 8
1.3. Teoretyczne przesłanki procesu integracji walutowej 12

Rozdział II. Istota funkcjonowania Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.1. Przyczyny i etapy tworzenia Unii Gospodarczej i Walutowej 17
2.2. Europejski Bank Centralny 24
2.3. Euro – nowa wspólna waluta 28

Rozdział III. Perspektywy Polski w Unii Gospodarczej i Walutowej 31
3.1. Rozwój Polski w okresie transformacji systemowej 31
3.1.1. Inflacja 37
3.1.2. Rynek pracy 37
3.2. Handel zagraniczny Polski 38
3.3. Informacja o Programie społeczno–gospodarczym 40
3.4. Przystąpienie Polski do unii gospodarczej i walutowej 42

Zakończenie 47
Bibliografia 49
Spis tabel 51
Spis rysunków 52