Pełna księgowość

Wstęp 3
Rozdział I. Podatkowa księga przychodów i rozchodów 5
1. Podmioty zobligowane do prowadzenia książki przychodów i rozchodów 5
2. Zasady prowadzenia książki przychodów i rozchodów 9
3. Układ i treść poszczególnych rubryk w podatkowej książce przychodów i rozchodów 13
4. Zasady ewidencji w książce przychodów i rozchodów 19
4.1. Ewidencja zakupu 22
4.2. Ewidencja sprzedaży 23
4.3. Ewidencja środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych 25
4.4. Ewidencja wyposażenia 28
Rozdział II. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość 34
1. Zamknięcie miesięczne i roczne książki przychodów i rozchodów 34
2. Inwentaryzacja majątku przedsiębiorstwa oraz źródeł jego pochodzenia 38
3. Budowa zakładowego planu kont 42
4. Określenie wartości zinwentaryzoanych składników majątku i sporządzenie bilansu otwarcia 48
Rozdział III. Przejście z podatkowej księgi przychodów i rozchodów na pełną księgowość w praktyce 52
1. Inwentaryzacja stanu rzeczywistego 52
2. Wycena składników aktywów i pasywów 59
3. Sporządzenie bilansu zamknięcia 67
Zakończenie 73
Bibliografia 75
Spis tabel i rysunków 78