Perspektywy przystąpienia Polski do strefy euro

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ 1. Integracja gospodarcza i walutowa w Europie Zachodniej 5
1.1. Pojęcie i istota integracji gospodarczej 5
1.2. Teoretyczne przesłanki tworzenia Unii Gospodarczo – Walutowej 8
1.3. Rozwój Unii Gospodarczo-Walutowej w Europie Zachodniej po II wojnie światowej 15
ROZDZIAŁ 2. Sytuacja gospodarcza Polski a członkostwo w UGiW w latach 1990 – 2004 35
2.1. Etapy procesu integracyjnego Polski z UGiW 35
2.2. Scenariusze przystąpienia do strefy euro 39
2.2.1. Uczestnictwo w systemie ESW 2 (Exchange Rate Mechanism II) 40
2.2.2. System currency board (UEP) 42
2.3. Kryteria konwergencji gospodarczej określone w Traktacie z Maastricht 45
2.4. Stanowisko polskiego rządu w sprawie przystąpienia do strefy euro 54
Dostosowania metodologiczne 62
ROZDZIAŁ 3. Bilans korzyści i kosztów integracji Polski z UGiW 62
3.1. Przesłanki polityczne i gospodarcze członkostwa Polski w Europejskiej Unii Walutowej 62
3.2. Korzyści przystąpienia Polski do strefy euro 62
3.3. Koszty przystąpienia do strefy euro 62
PODSUMOWANIE I WNIOSKI KOŃCOWE 62
BIBLIOGRAFIA 62
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 62