Organizacja systemu ewidencji ludności

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. ŹRÓDŁA INFORMACJI STATYSTYCZNYCH DOTYCZĄCYCH LUDNOŚCI 4
1.1. Powszechne spisy ludności 4
1.2. Ewidencja bieżąca i sprawozdawczość 22
1.3. Inne źródła 25

ROZDZIAŁ II. EWIDENCJA LUDNOŚCI I INSTYTUCJA DOWODU OSOBISTEGO W POLSCE 30
2.1. Polska- kraj wielonarodowy 30
2.2. Ogólne zasady prowadzenia ewidencji ludności 33
2.3. Obowiązek meldunkowy 34
2.4. Dowody osobiste i numery PESEL 38

ROZDZIAŁ III. SYSTEM EWIDENCJI LUDNOŚCI NA PRZYKŁADZIE MIASTA I GMINY GRODZISK MAZOWIECKI 44
3.1. Charakterystyka gminy 44
3.2. Ewidencja i rejestry w administracji publicznej 47
3.2.1. Określenie zbioru rejestrów wybranych w gminie Grodzisk Mazowiecki 47
3.2.2. Model informacyjny rejestrów państwowych w gminie Grodzisk Mazowiecki 52
3.3. Perspektywy zmian i rozwoju systemu rejestrów państwowych w gminie 58

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 67