Płaca jako główny element motywacyjny

Wstęp 3

Rozdział I. Proces motywacyjny i jego przebieg 5
1.1. Istota, miejsce i znaczenie motywowania w zarządzaniu 5
1.2. Teorie motywacji 7
1.3. Proces motywacyjny i jego struktura 14
1.3.1. Model tradycyjny 14
1.3.2. Model stosunków współdziałania 16
1.3.3. Model zasobów ludzkich 18
1.4. Skuteczność motywatorów 19

Rozdział II. Płace jako instrument oddziaływania motywacyjnego 25
2.1. Systemy motywowania płacowego 25
2.1.1. Płaca i jej funkcje 25
2.1.2. Wartościowanie pracy a motywowanie 30
2.1.3. Motywacyjna rola pozostałych składników płacy 32
2.2. Formy płac 37
2.3. Premia jako instrument motywowania (system ocen pracowniczych) 40

Rozdział III. Motywacja poprzez płace – metodologia badań własnych 48
3.1. Cel i przedmiot badań 48
3.2. Problemy badawcze 50
3.3. Hipotezy badawcze 52
3.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze 53
3.5. Zmienne i wskaźniki 55
3.6. Charakterystyka terenu badań 57

Rozdział IV. Motywowanie pracowników w badanym przedsiębiorstwie 60
4.1. Charakterystyka działalności przedsiębiorstwa 60
4.1.1. Rys historyczny 60
4.1.2. Charakterystyka działalności 61
4.1.3. Misja i Strategia 63
4.1.4. Struktura organizacyjna 64
4.1.5. Kapitał ludzki w organizacji 66
4.2. Systemy motywacyjne w przedsiębiorstwie 66
4.3. Opinie pracowników dotyczące miejsca i warunków pracy 69
4.4. Ocena aktualnego systemu motywacji pracowników 72
4.5. Możliwości zmiany w systemie motywacyjnym w opinii kierownictwa 76

Zakończenie 80
Bibliografia 82
Spis rysunków 84
Spis tabel 85
Spis wykresów 86
Aneks 87