Organizacja i koszty transportu w przedsiębiorstwie

Rozdział I. Wstęp do problematyki pracy 3
1.1. Uzasadnienia dokonywania ocen kosztów realizacji usług transportowych 3
1.2. Cel i zakres pracy 6
Rozdział II. Koszty transportu lądowego towarów 8
2.1. Wprowadzenie 8
2.2. Wybrane pojęcia i definicje 15
2.3. Klasyfikacja kosztów 19
2.3.1. Koszty w układzie rodzajowym 19
2.3.2. Koszty w układzie miejsc powstawania 20
2.4. Składowe kosztów jednostek gospodarczych świadczących usługi w zakresie transportu 21
2.4.1. Koszty stałe i zmienne 22
2.4.2. Koszty zmienne 22
2.4.3. Koszty bezpośrednie 23
2.4.4. Koszty pośrednie 24
2.4.5. Koszty eksploatacji 24
2.5. Podsumowanie 25
Rozdział III. Organizacja transportu i kosztów transportowych 28
3.1. Wprowadzenie 28
3.2. Wybór formy zaspokajania potrzeb przewozowych przedsiębiorstwa 31
3.2.1. Wybór gałęzi transportu i przewoźnika 31
3.2.2. Wybór planu dowozu 35
3.3. Wymogi stawiane polskim przedsiębiorstwom transportu samochodowego 39
3.3.1. Wymogi ilościowe 39
3.3.2. Wymogi jakościowe 45
3.4. Podsumowanie 46
Rozdział IV. Analiza kosztów w Zakładach Ceramicznych X 49
4.1. Wprowadzenie 49
4.2. Prezentacja firmy 52
4.2.1. Wybór i uzasadnienie wyboru firmy do badań kosztów 52
4.2.2. Opis badanego przedsiębiorstwa 53
4.2.3. Charakterystyka zadań realizowanych przez Z.C. X 56
4.3. Koszty realizacji zadań logistycznych 58
4.3.1. Koszty produkcji 58
4.3.2. Koszty transportu technologicznego 58
43.3. Koszty magazynowania 59
4.3.4. Doświadczenia załogi 59
4.3.5. Możliwość i opłacalność outsoursingu 59
4.4. Wnioski 60
Zakończenie 61
Literatura 64
Spis tabel i rysunków 67