Opinie uczniów szkół ponadpodstawowych na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole

WSTĘP 2

ROZDZIAŁ I. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W LITERATURZE PROBLEMU 4
1. Ustalenia terminologiczne 4
2. Charakterystyka przemocy fizycznej i psychicznej 19
3. Przegląd wyników prac na temat przemocy fizycznej i psychicznej w szkole 28

ROZDZIAŁ II. METODOLOGIA WŁASNYCH BADAŃ 35
1. Cel i przedmiot badań 35
2. Problemy badawcze 35
3. Metody, techniki i narzędzia badawcze 38
4. Organizacja i przebieg badań 41
5. Charakterystyka badanej zbiorowości 43

ROZDZIAŁ III. PRZEMOC FIZYCZNA I PSYCHICZNA WŚRÓD MŁODZIEŻY SZKOLNEJ W BADANIACH WŁASNYCH 47
1. Podsumowanie i prognoza problemu 55
ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 66
SPIS TABEL I RYSUNKÓW 69
ANEKS 70