Odroczony podatek dochodowy w księgach rachunkowych

Wstęp 2

Rozdział I. Przyczyny powstawania odroczonych podatków dochodowych 4
1.1. Księgową i podatkowa interpretacja wyniku podatkowego 5
1.2. Ogólne zasady kwalifikacji operacji wynikowych 11
1.3. Zasady ewidencji podatku dochodowego 14

Rozdział II. Księgowe i podatkowe kategorie bilansowe 21
2.1. Różnice pomiędzy księgową i podatkowa wartością aktywów 22
2.2. Różnice pomiędzy księgową i podatkową wartością pasywów 27
2.3. Sposoby ustalania odroczonego podatku dochodowego 28

Rozdział III. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 35
3.1. Charakterystyka przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 35
3.2. Polityka rachunkowości przedsiębiorstwa Jutrzenka Holding S.A. 38
3.3. Odroczony podatek dochodowy w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 40
3.4. Prezentacja aktywów i rezerw z tytułu odroczonego podatku w sprawozdaniu finansowym w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 46
3.5. Wynik finansowy i zasady jego ustalania w przedsiębiorstwie Jutrzenka Holding S.A. 49

Zakończenie 57
Bibliografia 59
Spis rysunków 61
Spis tabel 62
Spis schematów 63
Spis wykresów 64