Operacje handlu zagranicznego

WSTĘP    2
ROZDZIAŁ I. Rola handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym Polski    4
I.1. Organizacja i struktura    8
I.2. Kierunki i saldo handlu zagranicznego w gospodarce zarządzanej centralnie w latach poprzedzających transformację ustrojową    11
I.3. Wprowadzenie zasad gospodarki rynkowej w międzynarodowej wymianie handlowej, jej uwarunkowania oraz pozytywne i negatywne skutki    13
I.4. Miejsce handlu zagranicznego w rozwoju gospodarczym kraju po przystąpieniu Polski do UE. Bilans handlu zagranicznego    19
ROZDZIAŁ II. Wpływ instytucji publicznych na strategię gospodarczą  i politykę proeksportową    23
II. 1. Krajowe instytucje publiczne działające w obszarze międzynarodowej wymiany handlowej    23
II. 2. Współpraca polskich instytucji publicznych z międzynarodowymi organizacjami handlowymi w zakresie polityki proeksportowej    27
II.3. Porozumienie regionalne tworzone przez grupy krajów    34
ROZDZIAŁ III. Instytucje regionalne stymulujące rozwój przedsiębiorczości i politykę proeksportową    45
III. 1. Agencje Rozwoju Regionalnego współpracujące przy wdrażaniu programów adresowanych do MŚP (Małych i Średnich Przedsiębiorstw), ich zakres działania i rezultaty    45
III. 2. Inicjatywy regionalne (na przykładzie Wrocławia) promujące towary i usługi i wspierające działania proeksportowe    48
ZAKOŃCZENIE    51
BIBLIOGRAFIA    54
SPIS TABEL I RYSUNKÓW    57