Ocena zdolności kredytowej w działalności banku

Wstęp 3
Rozdział I. Istota zdolności kredytowej i ryzyka kredytowego 5
1.1. Natura i źródła ryzyka kredytowego 5
1.1. Ryzyko strategiczne 7
1.2. Ryzyko operacyjne 7
1.3. Najważniejsze rodzaje ryzyka bankowego z uwzględnieniem ryzyka kredytowego. 9
1.2. Sterowanie ryzykiem kredytowym (instrumenty zarządzania ryzykiem) 21
1.3. Ocena zdolności kredytowej – pojęcie, zasady, kryteria, zakres 26
1.4. Metody oceny zdolności kredytowej osób fizycznych 30
Rozdział II. Źródła i narzędzia pozyskiwania informacji o kredytobiorcach indywidualnych 35
2.1. Ośrodek międzybankowej informacji gospodarczej przy związku banków polskich 35
2.1.1. Międzybankowa Informacja Gospodarcza – Dokumenty zastrzeżone 35
2.1.2. Bankowy rejestr klientów nierzetelnych 36
2.2. Biuro informacji kredytowej S. A. – bank danych dla banków 36
2.3. Scoring – punktowa ocena wiarygodności kredytowej 41
2.3.1. Miejsce scoringu aplikacyjnego w ocenie kredytowej klienta 42
2.3.2. Wady i zalety stosowania scoringu aplikacyjnego 44
Rozdział III. Działalność kredytowa banku na przykładzie PKO BP S.A. 46
3.1. Ogólna charakterystyka działalności Banku 46
3.2. Warunki przyznawania kredytów 51
3.3. Charakterystyka ofert kredytowych i produktów 55
3.4. Analiza działalności kredytowej w latach 2017-2018 71
Zakończenie 75
Bibliografia 77
Spis tabel i rysunków 79