Nauczanie zintegrowane w opinii rodziców i nauczycieli

Wstęp 2

Rozdział I. Nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia 3
1.1. Nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne 3
1.2. „Niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne 6
1.2.1. Specjalne potrzeby edukacyjne 6
1.2.2. Rodzaje zaburzeń 8
1.2.3. Diagnozowanie trudności w uczeniu się 10
1.3. Funkcjonowanie klasy zintegrowanej 17

Rozdział II. Nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego 19
2.1. Edukacja włączająca jako „nowa jakość” 19
2.2. Portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej 26
2.3. Zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania 27

Rozdział III. Metodologia badań własnych 32
3.1. Cel badań 32
3.2. Problemy badawcze i hipotezy 38
3.3. Metody i techniki oraz narzędzia badawcze 41
3.4. Organizacja i przebieg badań 41

Rozdział IV. Wyniki badań własnych 45

Rozdział V. Podsumowanie i wnioski 60

Bibliografia 65
Spis wykresów 67
Aneks 68
Załącznik 1 68
Załącznik 2 70
Metryczka pracy 72

Wstęp

Problemy młodzieży niepełnosprawnej i jej dążenia w kierunku normalnego życia często napotykają wicie barier natury: komunikacyjnej, architektonicznej, zdrowotnej, psychologicznej, edukacyjnej, informacyjnej.

Nie można zwłaszcza pominąć swoistych problemów okresu dorastania, pogłębionych niepełnosprawnością organizmu. Następująca w szybkim tempie metamorfoza dojrzewającego dziecka w dorosłego człowieka (jako wynik zmian w rozwoju biopsychospołecznym) może doprowadzić do wielu komplikacji w zachowaniu dorastającej jednostki. Należy przyjąć, że przeobrażenia w rozwoju anatomiczno-fizjologicznym i obserwowana koncentracja adolescentów na tych zmianach w zestawieniu z utrudnionym procesem akceptacji własnej fizyczności rzutują ujemnie na stan psychiczny i interakcje społeczne w różnych obszarach życia i sferach funkcjonowania.

Obok czynników endogennych występuje wiele czynników egzogennych, które dostrzega się w oddziaływaniach socjalizacyjno-wychowawczych, zwłaszcza rodziny, szkoły, grupy rówieśniczej. Rodzina jest nieodwołalnie pierwszym środowiskiem, w którym ma miejsce zmaganie się z niepełnosprawnością, począwszy od dostrzeżenia pierwszych niepokojących objawów, przez zaprzeczenie i poszukiwanie dalszej diagnozy oraz skutecznych form wsparcia i pomocy.

W niniejszej pracy podjęto próbę ukazania istoty nauczenia zintegrowanego klas I-III w opinii rodziców i nauczycieli w Szkole Podstawowej im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Somoninie. Taki też był zasadniczy cel opracowania.

Praca składa się z pięciu rozdziałów: Rozdział pierwszy to nauczanie zintegrowane – istota i zakres pojęcia: nauczanie, wychowanie i nauczanie zintegrowane – ujęcie definicyjne, niezwyczajni uczniowie” i ich potrzeby edukacyjne, funkcjonowanie klasy zintegrowanej.

Rozdział drugi to nauczyciele i rodzice wobec nauczania zintegrowanego: edukacja włączająca jako „nowa jakość”, portfolio jako technika monitorowania i autoprezentacji rozwoju profesjonalnego przyszłych nauczycieli edukacji zintegrowanej, zasoby rehabilitacyjne rodziny: wykorzystywane strategie i ich uwarunkowania.

Rozdział trzeci to metodologia badań własnych: cel badań, problemy badawcze i hipotezy, metody i techniki oraz narzędzia badawcze a także organizacja i przebieg badań. Rozdział czwarty to wyniki badań własnych. Rozdział piąty to podsumowanie i wnioski.

Całość opracowania powstała w oparciu o literaturę fachowa, artykuły prasowe, akty prawne oraz żródła ze stron WWW i badania własne.