Analiza porównawcza wybranych firm leasingowych

WSTĘP 3

ROZDZIAŁ I. SPECYFIKA DZIAŁALNOŚCI LEASINGOWEJ 5
1.1. Działalność leasingowa 5
1.2. Definicja leasingu według Kodeksu cywilnego i jego cechy charakterystyczne 10
1.3. Leasing w ujęciu podatkowym, rachunkowym oraz międzynarodowym 12
1.4. Podstawowe rodzaje leasingu 19
1.5. Ewidencja leasingu finansowego i operacyjnego 26
1.6. Umowa leasingu 31
1.7. Formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych 36
1.8. Zalety i wady leasingu 37
1.9. Kiedy warto skorzystać z leasingu – określenie optymalnego momentu sfinansowania inwestycji leasingiem 40
1.10. Kryteria wyboru oferty leasingowej 41

ROZDZIAŁ II. OGÓLNA PREZENTACJA FIRM LEASINGOWYCH PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 44
2.1. Charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.1. Ogólna charakterystyka Pekao Leasing i Finanse S.A. 44
2.1.2. Misja Pekao Leasing i Finanse S.A. 46
2.1.3. Rodzaje oferowanych produktów 47
2.1.4. Warunki umowy leasingowej 48
2.2. Charakterystyka Raiffeisen-Leasing Polska S.A. 52
2.2.1. Ogólna charakterystyka Raiffeisen Leasing Polska S.A. 52
2.2.2. Misja Raiffeisen Leasing Polska S.A. 55
2.2.3. Rodzaje oferowanych produktów 56
2.2.4. Warunki umowy leasingowej 57

ROZDZIAŁ III. ANALIZA PORÓWNAWCZA LEASINGU OFEROWANEGO PRZEZ PEKAO LEASING I FINANSE S.A. ORAZ RAIFFEISEN LEASING POLSKA S.A. 61
3.1. Analiza porównawcza warunków umowy w badanych firmach 61
3.2. Analiza porównawcza leasingu pojazdów oferowanego w badanych firmach 63
3.3. Analiza porównawcza leasingu maszyn i urządzeń oferowanego w badanych firmach 66
3.4. Analiza porównawcza leasingu nieruchomości oferowanego w badanych
firmach 70
3.5. Analiza porównawcza badanych jednostek pod względem wyniku
finansowego 74
3.6. Ocena badanych przedsiębiorstw leasingowych na tle branży 85

ZAKOŃCZENIE 93
BIBLIOGRAFIA 95
SPIS WYKRESÓW 97
SPIS TABEL 98
SPIS SCHEMATÓW 99
SPIS ZAŁĄCZNIKÓW 100

WSTĘP

W państwach wysoko rozwiniętych leasing stanowi powszechnie stosowaną formę obrotu gospodarczego od ponad ćwierćwiecza. Od kilku lat zainteresowanie leasingiem wzrasta w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, w tym również w Polsce.

Leasing to zjawisko postrzegane w aspekcie ekonomiczno – prawno – organizacyjnym, funkcjonujące na szeroką skalę w gospodarce rynkowej, jako jeden z instrumentów finansowania inwestycji oraz w węższym zakresie w podmiotach gospodarczych, gdzie służy on przede wszystkim pozyskaniu składników majątku dla celów bieżącej działalności.
Leasing można umiejscowić jako usługę na rynku kapitałowym, gdzie finansowane są inwestycje przedsiębiorstw. Leasing daje możliwość pozyskania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych w działalności gospodarczej. Dzięki dostępności leasingu możliwe staje się pokonanie barier kapitałowych ograniczających rozwój przedsiębiorstwa.

Wybór leasingu wiąże się z rachunkiem jego efektywności. Na jego opłacalność wpływa szereg czynników, z których najbardziej istotne to czynniki prawne, organizacyjne i ekonomiczne. Ich szczegółowa analiza pozwala wskazać, w jakich przypadkach leasing jest najlepszym rozwiązaniem dla polskiego przedsiębiorcy, a dogłębna analiza firm leasingowych pozwala na wybór najbardziej opłacalnego Leasingodawcy.

W związku z powyższym celem niniejszej pracy była analiza porównawcza dwóch wybranych firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A.
Tezą pracy jest wykazanie, że na podstawie przeprowadzonej analizy można ocenić pozycję firmy w stosunku do pozostałych firm leasingowych i określić perspektywy jej rozwoju.
Praca składa się z dwóch części: rozdział pierwszy stanowi część teoretyczną, natomiast rozdział drugi i trzeci to empiryczna część niniejszej pracy.

W rozdziale pierwszym ukazano specyfikę działalności firm leasingowych. Rozważania rozpoczęto od omówienia działalności leasingowej. Następnie zdefiniowano pojęcie leasingu według Kodeksu cywilnego oraz przedstawiono jego cechy charakterystyczne. Zdefiniowano także leasing w prawie bilansowym i podatkowym oraz przedstawiono podstawowe rodzaje leasingu. Ukazano także ewidencje leasingu finansowego i operacyjnego oraz omówiono umowę leasingu. Przedstawiono także wady i zalety leasingu, formy zabezpieczenia w transakcjach leasingowych. Przedstawiono optymalny moment skorzystania z leasingu oraz kryteria wyboru oferty leasingowej.

W rozdziale drugim dokonano ogólnej prezentacji firm leasingowych: Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W rozdziale tym kolejno przedstawiono ogólną charakterystykę, misję, rodzaje oferowanych produktów oraz warunki umowy leasingowej badanych firm.

W rozdziale trzecim przeprowadzono analizę porównawczą leasingu oferowanego przez Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. Analizą objęto warunki umowy, oraz leasing ruchomości (pojazdy i maszyny i urządzenia) oraz nieruchomości obu firm. Przeprowadzono także analizę porównawczą sprawozdań finansowych badanych jednostek. Na koniec przeprowadzonej analizy porównawczej dokonano oceny badanych firm leasingowych na tle branży oraz wskazano, która z tych firm ma lepszą pozycję na rynku.

Praca została napisana w oparciu o dostępną literaturę fachową, raporty i artykuły zamieszczone w prasie i w internecie oraz w oparciu o aktualne akty normatywne i prawne. Ponadto w pracy wykorzystano materiały wewnętrzne Pekao Leasing i Finanse S.A. oraz Raiffeisen Leasing Polska S.A. W pracy oparto się także na badaniach Głównego Urzędu Statystycznego oraz Związku Polskiego Leasingu.