Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie na przykładzie działu sprzedaży firmy ROCHE

WSTĘP 3
ROZDZIAŁ I. MOTYWOWANIE – ISTOTA, ZNACZENIE, KONCEPCJE 5
1. Istota i znaczenie motywacji 5
2. Koncepcje teoretyczne motywacji 12
2.1. Teorie treści 15
2.1.1. Teoria hierarchii potrzeb A. Maslowa 15
2.1.2. Teoria potrzeb ERG 17
2.1.3. Teoria trychotomii potrzeb 19
2.2. Teorie procesu 21
2.2.1. Teoria oczekiwań 21
2.2.2. Teoria sprawiedliwości 23
2.2.3. Teoria ustalania celów 25
2.3. Teoria wzmocnienia 26
ROZDZIAŁ II. INSTRUMENTY I SPOSOBY MOTYWACJI MATERIALNEJ I POZAMATERIALNEJ 31
1. Instrumenty i sposoby motywacji materialnej 31
1.1. Zasady motywacji płacowej 31
1.2. Typy systemów wynagradzania 36
1.2.1. Stawki czasowe 38
1.2.2. Płaca zależna od wyników pracy 39
1.2.3. Płaca zależna od poziomu wykonywania pracy 41
1.2.4. Systemy płac zależnych od poziomu wykonywana pracy przez grupę 43
1.2.5. Kafeteria czyli elastyczne systemy wynagrodzeń 44
2. Motywacja pozamaterialna – istota i jej znaczenie 46
2.1. Optymalizacja czasu pracy jako czynnik motywacyjny 48
2.2. Szkolenia i rozwój pracowników 53
ROZDZIAŁ III. PRZEDSIĘBIORSTWO ROCHE JAKO PRZEDMIOT BADAŃ 58
1. Charakterystyka firmy 58
2. Zakres działalności 60
3. Struktura organizacyjna firmy Roche 65
ROZDZIAŁ IV. SYSTEM MOTYWOWANIA PRACOWNIKÓW W FIRMIE ROCHE 72
1. Metodologia badań 72
1.1. Cel badań 72
1.2. Problematyka badawcza 72
1.3. Problem badawczy 74
1.4. Hipotezy badawcze 75
1.5. Charakterystyka badanej grupy 76
1.6. Metody badań 76
2. Instrumenty motywowania stosowane w firmie Roche 78
2.1 Założenia i funkcje motywowania pracowników 78
2.2. Ocena skuteczności istniejącego systemu motywacyjnego przez pracowników firmy na podstawie przeprowadzonej ankiety 82
ZAKOŃCZENIE 96
BIBLIOGRAFIA 98
SPIS RYSUNKÓW 101
ANEKS 102