Motywowanie pracowników w małej firmie

WSTĘP 4

ROZDZIAŁ I SPECYFIKA ZARZĄDZANIA LUDŹMI W MAŁEJ FIRMIE 6
1.1. Pojęcie małej firmy 6
1.2. Styl zarządzania w małej firmie 9
1.3. Istota i pojęcie motywacji 11
1.4. Motywowanie pracowników teorie i modele 14
1.5. Komunikacja jako podstawa motywowania pracowników 20
1.6. Techniki motywowania indywidualnego i grupowego 21

ROZDZIAŁ II MOTYWACYJNE-PŁACOWE I POZAPŁACOWE NARZĘDZIA I RODZAJE ŚRODKÓW MOTYWACYJNYCH 25
2.1. System wynagradzania a motywacja pracowników 25
2.2. Dodatki i świadczenia obligatoryjne 29
2.3. Awans 33
2.4. Świadczenia pozapłacowe oraz kafeteryjny system wynagradzania 36
2.5. Szkolenia – motywacja przez rozwój 37
2.6. Urlopy oraz system elastycznego czasu pracy 40
2.7. Warunki pracy i organizacja pracy jako środki motywacji 44

ROZDZIAŁ III ANALIZA WYNIKÓW BADAŃ PRZEPROWADZONYCH W PRZEDSIĘBIORSTWIE X SP. Z O. O. 46
3.1.Teren i organizacja badań 46
3.2.Przedmiot i cel badań 47
3.3.Problemy badawcze 48
3.4.Pytania badawcze 48
3.5.Hipotezy 50
3.6.Metody, techniki i narzędzia badawcze 50
3.7.Wyniki przeprowadzonych badań 50
3.8.Wnioski z przeprowadzonych badań 59

ZAKOŃCZENIE 63
BIBLIOGRAFIA 65
AKTY PRAWNE 66
SPIS WYKRESÓW 67
SPIS SCHEMATÓW 68
ZAŁĄCZNIK 69