Motywowanie pracowników w przedsiębiorstwie np. firmy My-soft

WSTĘP 2
ROZDZIAŁ 1 4
ZARYS TEORII MOTYWACJI ORAZ ISTOTA MOTYWOWANIA 4
1.1. Pojęcie motywacji 4
1.2. Podstawowe podejścia do motywacji pracownika 7
1.3. Wybrane modele motywacji 14
1.3.1. Model tradycyjny 15
1.3.2. Model stosunków współdziałania 17
1.3.3. Model zasobów ludzkich 19
1.4. Instrumenty motywacji pracowników 22
1.5. Styl kierowania a rodzaj motywacji zawodowej 23
ROZDZIAŁ 2 27
Badania własne nad wpływem motywacji 27
2.1. Hipotezy badawcze 27
2.2. Opis metody badawczej 28
2.2.1. Kwestionariusz 28
2.3. Sposoby przeprowadzenia badań 32
2.4. Charakterystyka próbki badawczej 32
2.5. Omówienie wyników badań 35
ROZDZIAŁ 3 48
MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW. 48
3.1. Wynagrodzenie jako główny czynnik motywacyjny 48
3.2. Działalność socjalna 59
3.3. Rola informacji w procesach motywowania pracowników 60
ZAKOŃCZENIE 64
BIBLIOGRAFIA 65
SPIS TABEL 67
ANEKS 68